Cy­klis­ter, re­spek­te­ra vå­ra gång­ba­nor!

Hässelby Tidning - - Stockholm - Fotgängare

Gång­ba­nor för fotgängare är in­te av­sed­da att cyklas på! Trots det­ta finns det cy­klis­ter som bland an­nat pas­sar på att be­gag­na de av­snitt av gångbanorna med ned­sänk­ta kant­ste­nar, som är av­sed­da för rö­rel­se­hind­ra­de, till att cyk­la upp på gångbanorna i full kar­riär. Det är hög tid med ob­li­ga­to­risk un­der­vis­ning för cy­klis­ter i tra­fikvett nu när cyk­lar­na dess­utom har bli­vit mo­to­ri­se­ra­de.

Ty­värr läm­nar även tra­fik­kon­to­rets drift av upp­märk­ning och skylt­ning av cy­kel­ba­nor­na myc­ket att öns­ka. Knack, knack, nå­gon där?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.