Hon vill att för­äld­ra­le­di­ga och äld­re går till­sam­mans

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

När Tove Kop­per­dal fick barn vil­le hon hit­ta ett sätt att fort­sät­ta sitt en­ga­ge­mang in­om Rö­da Kor­set. Då föd­des idén om pro­me­na­der för för­äld­ra­le­di­ga och pen­sio­nä­rer.

En win-win för al­la in­blan­da­de. Så be­skri­ver Häs­sel­by­bon Tove Kop­per­dal sin idé om att mat­cha ihop för­äld­ra­le­di­ga och pen­sio­nä­rer för pro­me­na­der och fi­ka­säll­skap.

– Jag har all­tid va­rit enga- ge­rad i Rö­da Kor­set och när jag blev gra­vid så var jag ord­fö­ran­de för det na­tio­nel­la ung­doms­för­bun­det. Så jag tänk­te att jag mås­te hit­ta ett sätt att fort­sät­ta mitt en­ga­ge­mang un­der för­äld­ra­le­dig­he­ten, sä­ger Tove Kop­per­dal.

Frå­ga­de Rö­da Kor­set Hon kon­tak­ta­de där­för Rö­da Kor­set i Häs­sel­byVäl­ling­by och frå­ga­de om de var in­tres­se­ra­de av hen­nes idé.

– Som för­äld­ra­le­dig har

man of­ta gans­ka myc­ket tid, även om man är med sin be­bis, och många går än­då pro­me­na­der och fi­kar. Sam­ti­digt finns det många äld­re och en­sam­ma per­so­ner, sä­ger hon.

Fick napp på Fa­ce­book Tove kas­ta­de ut en frå­ga i en lokal­grupp på Fa­ce­book för små­barns­för­äld­rar i Väs­te­rort och fick snabbt napp från ett ti­o­tal per­so­ner som vill va­ra med.

– Tan­ken är att mat­cha ihop folk ut­i­från var de bor och om de har någ­ra spe­ci­fi­ka in­tres­sen el­ler öns­ke­mål, sä­ger Tove.

Förs­ta träf­fen sker i Rö­da Kor­sets lo­ka­ler, se­dan är det upp till al­la in­blan­da­de att hit­ta på vad man vill.

– Det finns många äld­re som in­te har släkt här el­ler eg­na barn­barn så de kanske tyc­ker att det är ro­ligt att det är en be­bis med. Om in­te an­nat har man ju all­tid en au­to­ma­tisk ice-brea­ker, ha­ha, sä­ger Tove.

FOTO: PRI­VAT

FIX­AR. Tove Kop­per­dal, med Ay­la 3 må­na­der, vill mat­cha ihop för­äld­ra­le­di­ga och äld­re för pro­me­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.