Är det här Väs­te­rorts yngs­ta stads­del?

Hål­ler Råck­stas be­folk­ning på att för­yng­ras? Vi gav oss ut för att ta tem­pen på den (kanske) nya unga stads­de­len.

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Text: Eve­li­na Hertz | Foto: Mi­kael An­ders­son

Råcksta, Väl­ling­by. Ett om­rå­de där me­del­ål­dern är 44 år och en fjär­de­del av al­la in­vå­na­re är barn un­der 19 år. Me­del­ål­dern på Råck­sta­bor­na lig­ger någ­ra pro­cent un­der snit­tet för sta­den. Och de fles­ta som flyt­tar till Råcksta är föd­da på sent 70-tal, ti­digt och sent 80-tal.

I Råcksta fro­das allt­så den yng­re de­len av be­folk­ning­en. I al­la fall om man ska tror den in­te helt ve­ten­skap­ligt ba­se­ra­de in­for­ma­tio­nen på Hit­ta.se.

Det stäm­mer ock­så över­ens med spa­ning­en vi på tid­ning­en har gjort när vi va­rit ute i om­rå­det. Frå­gan är om folk som bor och rör sig of­ta i Råcksta hål­ler med?

”Sak­nas en mat­bu­tik”

Jas­mi­ne Ghat­tas, 23, är på väg upp till sin pojk­vän, som bor i ett av de gam­la Vat­ten­falls­hu­sen.

– Ja, det bor många unga män­ni­skor här, spe­ci­ellt i det här hu­set. Min pojk­vän flyt­ta­de hit 2015 för att han ha­de bott i Råcksta ti­di­ga­re till­sam­mans med sin mam­ma, sä­ger hon.

Jas­mi­ne be­rät­tar att hon mest är här när hon so­ver över hos pojk­vän­nen. Hand­lar gör hon i Väl­ling­by el­ler i Al­vik.

– Det sak­nas en mat­bu­tik här. För­ut bru­ka­de vi fi­ka på kafé­et vid tun­nel­ba­nan men det är så dyrt. Men min pojk­vän bru­kar skej­ta här bor­ta i ga­ra­get, sä­ger hon.

Ian Me­lin-jo­nes har bott i Råcksta i fy­ra år. Han hål­ler ock­så med om att ett ge­ne­ra­tions­skif­te är på gång.

– Det är många små­barns­fa­mil­jer som flyt­tar hit. Det lig­ger nä­ra Väl­ling­by och det byggs många nya hus. På som­ma­ren är fler män­ni­skor ute i grön­om­rå­de­na och gril­lar och um­gås, sä­ger han.

Att al­la nya bo­stads­pro­jekt bi­drar till den yng­re in­flytt­ning­en är det fle­ra som tror.

– Det är många barn­fa­mil­jer som flyt­tar hit, kanske för att det finns många grön­om­rå­den och för att det blir fler bo­stads­rät­ter här – jag tror att de vill äga sin bo­stad, sä­ger en kvin­na som har bråt­tom till box­ning­en och där­för in­te hin­ner sä­ga sitt namn.

Många unga kun­der Så hur gam­mal är den ty­pis­ke Råck­sta­bon? I tun­nel­ba­nan frå­gar vi en per­son som bor­de se många från om­rå­det – spärr­vak­ten. Där går vi ty­värr bet ef­tersom hon ba­ra job­bar i just Råcksta en tim­me om da­gen på ef­ter­mid­da­gen.

Men in­ne på Kaf­fe­ba­ren har vi bätt­re tur. Ro­bert Lund­ha­gen, som job­bar i kafé­et och själv bor i Söd­ra Äng­by, upp­le­ver att de fles­ta av hans kun­der är re­la­tivt unga.

– Den van­li­gas­te kun­den är mel­lan 30 och 35 år. Of­tast kom­mer de in själ­va på väg till el­ler från tun­nel­ba­nan, sä­ger han.

Som slut­kläm vill vi hit­ta en äld­re per­son som bott i om­rå­det länge och kan be­rät­ta om en even­tu­ell för­änd­ring över tid. Men till skill­nad från de fles­ta and­ra gång­er när vi är ute och gör jobb dag­tid så ly­ser de med sin från­va­ro. Av de sju styc­ken äld­re vi än­då stö­ter på bor – just det – ing­en i Råcksta ...

Det är många små­barns­fa­mil­jer som flyt­tar hit. Det lig­ger nä­ra Väl­ling­by och det byggs många nya hus.

RÅCKSTABO. Ian Me­lin-jo­nes, 48, har bott här i fy­ra år. Med hun­dar­na Li­nus och Ted­dy.

UNGA GÄS­TER. Ro­bert Lund­gren upp­le­ver att många som kom­mer in på kafé­et vid tun­nel­ba­nan är i 30-års­ål­dern.

HÅL­LER MED. 23-åri­ga Jas­mi­ne Ghat­tas tyc­ker att det känns som att allt fler yng­re flyt­tar till Råcksta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.