Syst­rar fix­ar in­spi­ra­tions­kväll – där tje­jer­na står i cent­rum

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Al­la tje­jer och ic­ke­bi­nä­ra mel­lan 15 och 25 år är den 17 no­vem­ber väl­kom­na till Folkets hus i Väl­ling­by och Tje­jer i cent­rum.

– Tan­ken är att det ska va­ra en in­spi­ra­tions­kväll kring hur man som tjej kan for­ma sitt eget liv. Det blir pa­nel­sam­tal, ming­el med till­tugg och spo­ken word, sä­ger Ni­ki Ad­dib­pour, från Häs­sel­by­för­e­ning­en Syst­rar runt hör­net, som ar­ran­ge­rar kväl­len.

Bland del­ta­gar­na hit­tas för­fat­ta­ren och ko­mi­kern Me­lo­dy Fars­hin, ar­tis­ten och po­e­ten Nat­ta­lie Ström Bun­puck­dee samt Wen­dy Fran­cis som dri­ver pod­den ”Ar­ga flic­kor”. Dj-kol­lek­ti­vet Su­gar­ca­ne står för mu­si­ken.

Kväl­len an­ord­nas som en del av ett pro­jek­tet Det di­gi­ta­la fred­sa­gent­pro­gram­met av för­e­ning­en Ope­ra­tion 1325. Det är en or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar för att tje­jer och kvin­nor ska in­vol­ve­ras mer i freds­pro­ces­ser.

– I som­ras ha­de vi en ut­bild­nings­vec­ka där del­ta­gar­na bland an­nat fick lä­ra sig om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger Ma­de­le­i­ne Opi­ra, pro­jekt­le­da­re.

Syst­rar runt hör­net var med un­der läg­ret.

– De fick lä­ra sig om kvin­nors rät­tig­he­ter och hur man kan an­vän­da so­ci­a­la me­di­er för att nå ut till unga. Det var tje­jer­nas för­slag att an­ord­na even­tet, sä­ger Ni­ki Ad­dib­pour.

Kol­la in Instagram­kon­tot Tje­jer i cent­rum för mer in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.