Ny te­a­ter öpp­nar – i pann­cen­tral

Hässelby Tidning - - Västerort -

Te­a­tern Tri­bu­na­len har hu­se­rat i den gam­la bi­o­gra­fen Li­dos lo­ka­ler på Horns­ga­tan se­dan 1995. Men nu ska lo­ka­ler­na ge­nom­gå en om­fat­tan­de re­no­ve­ring.

Det har fört he­la te­a­ter­grup­pen till Nor­ra Ulvsun­da i Brom­ma. När­ma­re be­stämt en ned­lagd pann­cen­tral.

– Lo­ka­len vi har haft i 23 år var tyd­li­gen i ett rik­tigt då­ligt skick så just nu finns det in­te ens nå­got tak. Men nu har vi fått lo­ka­len i Nor­ra Ulvsun­da och den är jät­te­häf­tig, en gam­mal in­du­stri­lo­kal som in­te är av det ro­man­tis­ka sla­get ut­an väl­digt rått, sä­ger Hen­rik Dahl, konst­när­lig le­da­re, Tri­bu­na­len.

”Pjäs om rent klass­hat” I sam­band med flyt­ten drar de igång med pre­miä­ren för fö­re­ställ­ning­en Den hå­ri­ga apan av Eu­ge­ne O´neill, i re­gi av Ma­lin Stenberg.

– Det hand­lar om en kne­ga­re som job­bar i själ­va hel­ve­tet på en ång­a­re över At­lan­ten. En dag kom­mer en ri­ke­mans­dot­ter ner till ned­re däck för att se hur de fat­ti­ga män­ni­skor­na job­bar och blir skräck­sla­gen när hon mö­ter man­nen och ut­bris­ter att han är ett odjur. Det får ho­nom att fun­de­ra över hur han blir sedd på och gör att han be­ger sig ut på en hämnd­jakt i de fi­na­re kvar­te­ren av New York, be­rät­tar Hen­rik och tilläg­ger:

– Det är en pjäs om rent klass­hat. Det är rent ra­se­ri kan man sä­ga. Så pjä­sen gör sig väl­digt bra i vår nya, li­te rå­a­re lo­kal.

Fö­re­ställ­ning­en har pre­miär i den nya lo­ka­len den 16 no­vem­ber kloc­kan 19.

– Vi hop­pas själv­klart att vår gam­la publik hit­tar ut till Ulvsun­da men fram­förallt hop­pas vi på nya be­kant­ska­per i Brom­ma. Vi spe­lar in­te jät­te­många gång­er och har in­te så många sto­lar så det gäl­ler att pas­sa på.

Vän­tar på re­no­ve­ring Tri­bu­na­len vet in­te hur länge det blir kvar i Brom­ma, i nu­lä­get be­ror allt på hur lång tid det tar att re­no­ve­ra de gam­la lo­ka­ler­na.

– Det vi har hört nu är att det ska va­ra fär­digre­no­ve­rat nå­gon gång i vår. Men tro­ligt­vis gör vi vår­pro­duk­tio­nen i Brom­ma ock­så. Vi trivs här, det har va­rit nyt­tigt med en nystart. jon­na.claes­[email protected]­rekt­press.se

FOTO: TRI­BU­NA­LEN

PRE­MIÄR. Te­a­tern Tri­bu­na­len sät­ter upp ny fö­re­ställ­ning i Brom­ma.

Jon­na Claes­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.