Mam­mor går sam­man i ma­ni­fes­ta­tion mot våld

Hässelby Tidning - - Stockholm - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus Hen­rik Lindstedt [email protected]­rekt­press.se

Hen­nes son dö­da­des med ett skott i hu­vu­det på en par­ke­rings­plats i Vår­by gård. De­ras ku­sin sköts ef­ter en vat­ten­pi­pe­kväll i Se­gel­torp. Hen­nes ena son dö­da­des ut­an­för de­ras port i Akal­la. Den and­re so­nen blev rull­stols­bu­ren.

På sön­dag den 18 no­vem­ber stäl­ler sig Ma­rit­ha O’gil­vie Fred­riks­son, La­na Jaff och Car­ro Si­ni­sa­lo till­sam­mans med fle­ra and­ra mam­mor på Ser­gels torg och ta­lar ut om sor­gen.

Idén till ma­ni­fes­ta­tio­nen föd­des ef­ter för­fat­ta­ren Alex­an­dra Pa­sca­li­dous sam­tal om boken Mam­mor­na, som fle­ra av kvin­nor­na är med i, i Skär­hol­men.

– Där och då bil­da­des ett nät­verk. Ma­ni­fes­ta­tio­nen är ett förs­ta steg där mam­mor­na ax­lar an­svar och tar på sig ledar­trö­jor­na i kam­pen mot det död­li­ga vål­det, för att vi­sa att det som hän­der an­går oss al­la, sä­ger Alex­an­dra Pa­sca­li­dou.

För­u­tom ta­len kom­mer ljus att tän­das, till min­ne av de unga per­so­ner som för­lo­rat sitt liv.

– Al­la är väl­kom­na. Mam­mor, pap­por, ku­si­ner, far­brö- der, små­glin. Al­la som bryr sig om att fö­re­byg­ga vål­det – det är dags för oss att sät­ta ner fo­ten och vi­sa att vi har fått nog, att det har gått för långt. Män­ni­skor flyr krig, kom­mer hit och för­lo­rar si­na barn och vi har al­la ett an­svar i det, sä­ger Alex­an­dra Pa­sca­li­dou.

Vad hop­pas ni att ma­ni­fes­ta­tio­nen ska le­da till?

– Att de som har mak­ten vak­nar till och fak­tiskt gör nå­got. För just nu ser jag inga am­bi­tio­ner från po­li­ti­ker­na. Det är dags att de till­sät­ter en kris- el­ler ha­ve­ri­kom­mis­sion och bör­jar ar­be­ta fö­re­byg­gan­de.

”Vi är mam­mor­na som har fått nog”. Med de orden kal­lar mam­mor som har för­lo­rat si­na barn i någ­ra av de se­nas­te årens al­la döds­skjut­ning­ar till en ma­ni­fes­ta­tion på Ser­gels torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.