Hit­ta till årets al­la jul­mark­na­der i Väs­te­rort

Fynda jul­go­dis, upp­lev en ju­lig hund­pa­rad el­ler lyss­na till musik! Jul­mark­nads­sä­song­en är i an­tå­gan­de. Här hit­tar du al­la mark­na­der i Väs­te­rort och Jär­fäl­la.

Hässelby Tidning - - Sidan 1 - Ma­til­da Lund­berg Te­le­fon: 073-600 69 17 E-post: ma­til­da.lund­[email protected]­rekt­press.se

RID­DER­SVIKS GÅRD

När: 24–25 no­vem­ber. Vad: År­li­ga jul­mark­na­den på Rid­der­sviks gård i Häs­sel­by vil­las­tad. Som van­ligt är det en rad duk­ti­ga hant­ver­ka­re som säl­jer si­na fi­na ar­be­ten. Jul­kran­sar, sil­ver­smi­de, tex­tili­er, pep­par­kaks­hus m.m. Pon­ny­rid­ning, fisk­damm, barn­t­om­bo­la. Ju­ligt got­te­bord & mat­ser­ve­ring.

VÄS­TE­RORTS AK­TI­VI­TETS­CEN­TER

När? 24 no­vem­ber kl 12–16. Vad? Dags för årets jul­mark­nad på Väs­te­rorts ak­ti­vi­tets­cen­ter i Blac­ke­berg. För­u­tom kafé med hem­ba­kat finns hant­verk, klä­der, hand­gjor­da mju­kis­djur, as­kar, brev­pap­per och an­teck­nings­block till för­sälj­ning.

KATTSTAL­LET I VÄL­LING­BY

När: 25 no­vem­ber. Vad: Tra­di­tions­en­lig jul­mark­nad på Kattstal­let i Väl­ling­by, Jämt­lands­ga­tan 153B.

ALVIKS KUL­TUR­HUS

När? 25 no­vem­ber kl 11–14. Vad? Jul­mark­nad i Noc­ke­by­sa­len, Alviks kul­tur­hus.

KNALLEMARKNAD PÅ ÄNG­BY TORG

När: 1 de­cem­ber 11–15. Vad: Tra­di­tio­nell knallemarknad. Det kom­mer säl­jas allt från soc­ker­vadd och popcorn till sil­ver­smi­de. Da­gen ut­lo­var pep­par­kaks­hus-täv­ling och dess­utom kom­mer jul­tom­ten på be­sök.

HUNDS­TAL­LET I ÅKES­HOV

När: 1 de­cem­ber kl 12–15. Vad: Jul­mark­nad på Hunds­tal­let i Åkes­hov. An­ders Bag­ge sig­ne­rar böc­ker och det säljs jul­blom­mor, jul­go­dis och myc­ket an­nat. Bå­de fyr­ben­ta och två­ben­ta är väl­kom­na! Un­der ef­ter­mid­da­gen går ock­så hun­dar­na som är in­ne för om­pla­ce­ring i en hund­pa­rad.

JUL­PA­RAD OCH MARK­NAD I KALL­HÄLLS C

När: 1 de­cem­ber kloc­kan 11–15, jul­pa­rad kloc­kan 13. Vad: Mark­nad med kultur och ak­ti­vi­te­ter som jul­pa­rad med Kall­hälls 4H-gård och pon­nyn Mio. Barn är väl­kom­na att gå med i pa­ra­den och får gär­na kom­ma jul­kläd­da.

MARK­NAD I VIK­SJÖ

När: 1 de­cem­ber 11–15. Vad: Tra­di­tio­nell knallemarknad i Vik­sjö cent­rum med hant­verk, tex­tili­er och jul­go­dis

med me­ra. Vik­sjö kyr­ka ar­ran­ge­rar krubb­vis­ning, an­sikts­mål­ning och pon­ny­rid­ning för de yngs­ta.

SKÄL­BY GÅRD

När: 2 de­cem­ber kloc­kan 10–16, Skäl­by gårds väg 20.

Vad: Här blir det jul­mark­nad bå­de in­ne i byg­de­går­den och ut­om­hus. I an­nex­et och hu­vud­bygg­na­den blir det kaf­fe­ser­ve­ring och korv­för­sälj­ning. Skäl­by Spel­manslag och Nep­tu­ni spel­män står för mu­sikun­der­håll­ning.

VINS­TA SCOUT­KÅR

När: 1–2 de­cem­ber. Vad: Jul­mark­nad med julpry­lar och kafé som ar­ran­ge­ras av Vins­ta scout­kår, Olof Jöns­sons­gränd 6.

BJÖR­KLUNDS HAGE I NOR­RA ÄNG­BY

När: 2 de­cem­ber kl 12–16. Vad: Nor­ra Äng­by träd­gårds­stads­för­e­ning ord­nar jul­mark­nad vid Björ­klunds hage.

SPÅNGA TORG

När: 8 de­cem­ber kloc­kan 10–15. Vad: Jul­mark­nad för he­la fa­mil­jen med knal­lar, hem­ba­kat fi­ka och food­trucks på Spånga torg.

EL­LEN KEYSKOLAN

När: 8–9 de­cem­ber kl 10–16. Vad: För­äld­ra­för­e­ning­en på El­len Keyskolan i Spånga bju­der in till jul­mark­nad med pys­sel­hör­na, fisk­damm hant­verk, hem­gjort go­dis och jul­kran­sar. Dess­utom: läs­kig spök­tun­nel för den som vå­gar! Det finns även kafé.

GÖRVÄLNS GÅRD

När: 9 de­cem­ber, kl 11–15. Vad: Gör­väln­lam­met och Jär­fäl­la kultur ord­nar jul­mark­nad på Görvälns gård. I lo­gen och höns­hu­set finns lo­ka­la hant­ver­ka­re, slöj­da­re och konst­hant­ver­ka­re på plats. Pas­sa ock­så på att hälsa på går­dens lamm, åk häst och vagn, tes­ta pon­ny­rid­ning – och fi­ka och gril­la korv. Gra­tis bus­sar kom­mer gå från Ja­kobs­bergs sta­tion till Gör­väln.

JUL­MARK­NAD I BARKARBYSTADEN

När: 15 de­cem­ber. Vad: Ti­der och mer in­for­ma­tion om mark­na­den kom­mer att läg­gas upp på jar­fal­la. se/eve­ne­mang.

VÄL­LING­BY CENT­RUM

När: 16–23 de­cem­ber, kl 10–18. Vad: Jul­mark­nad i Väl­ling­by cent­rum.

FOTO: EVE­LI­NA HERTZ

GO­DIS OCH HANT­VERK. Det kryl­lar av jul­mark­na­der i Väs­te­rort och Jär­fäl­la. Bland an­nat på Rid­der­sviks gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.