Här pla­ne­ras ny cy­kel­ba­na i Näls­ta

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Mel­lan Skatte­gårds­vä­gen och Tä­bylunds­vä­gen, Näl­sta­ån pla­ne­ras en ny gång- och cy­kel­ba­na. Tors­da­gen den 15 no­vem­ber vän­tas ex­plo­a­te­rings­nämn­den klub­ba ige­nom ett in­rikt­nings­be­slut, så att frå­gan kan ut­re­das vi­da­re.

Den nya sträc­kan ska bli 800 me­ter och gö­ra att Näls­ta (som idag sak­nar ett sam­man­häng­an­de gångoch cy­kel­stråk) län­kas sam­man med Vins­ta och Väl­ling­by. Det­ta ska, om be­slu­tet klub­bas, ske in­om ra­men för byg­get av 84 nya lä­gen­he­ter vid Tä­bylunds­vä­gen. De­talj­pla­ne­ar­be­tet på­går och byggstart av bo­stä­der­na kan ti­di­gast bli 2021.

FOTO: KARIN NILS­SON

KLUB­BAS. Näl­sta­ån får ny cy­kel­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.