Sla­gen i an­sik­tet

Hässelby Tidning - - Hässelby -

„Två an­mäl­ning­ar om fy­siskt våld mot buss­fö­ra­re i tra­fik har skic­kats till Ar­bets­mil­jö­ver­ket den se­nas­te ti­den.

„Av en av an­mäl­ning­ar­na fram­går att en fö­ra­re bli­vit miss­hand­lad i Rin­ke­by, av en pas­sa­ge­ra­re som in­te kun­nat be­ta­la för sig. Hän­del­sen in­träf­fa­de i mit­ten av au­gusti och fö­ra­ren ska ha bli­vit sla­gen i an­sik­tet och fått spar­kar mot krop­pen.

„Ett par vec­kor se­na­re ru­sa­de en pas­sa­ge­ra­re som kli­vit av i Kis­ta, åter in ge­nom fram­dör­ren och frå­ga­de ”var­för för­sök­te du stänga dör­ren när jag skul­le av”. Där­ef­ter blev fö­ra­ren sla­gen hårt i an­sik­tet, en­ligt an­mä­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.