I EN GYMNASTIKSAL LÅNGT, LÅNGT BOR­TA …

De du­el­le­rar i en gym­pa­hall långt, långt bor­ta ... Hört ta­las om lu­dosport? An­tag­li­gen in­te. Spor­ten där man slåss med ljus­sab­lar som ly­ser och lå­ter har ba­ra drygt 50 ut­ö­va­re i Stock­holm – men bland dem är pas­sio­nen för ljussvärds­fäkt­ning­en stor.

Hässelby Tidning - - SIDAN 1 - Lou­i­se Born­hall

Ljussvärds­fäkt­ning har in­te mer än drygt 50 ut­ö­va­re i Stock­holm. Men bland dem är pas­sio­nen stor.

– På med hands­kar­na och häm­ta era svärd, så bör­jar vi slåss!

Trä­nings­pass en tis­dags­kväll i Kon­rads­bergs­hal­len på Kungs­hol­men? El­ler är det kanske sna­ra­re en je­di­du­ell på gång i en ga­lax långt, långt bor­ta?

På ena lång­sidan i hal­len sit­ter en skylt med tex­ten ”Le­van­de ljus är för­bju­det i lo­ka­len”. Den som sat­te upp skyl­ten trod­de nog knap­past att ett gäng lu­dospor­ta­re skul­le ta över stäl­let tre kväl­lar i vec­kan med si­na ly­san­de ljussvärd.

– Folk bör­jar för att det är coolt med ljussvärd, men stan­nar av oli­ka skäl. Vis­sa gil­lar trä­ning­en, att det på­min­ner om kamp­sport, and­ra vill få spor­ten att växa. Och så får man myc­ket kom­pi­sar, vi är ett tajt com­mu­ni­ty, sä­ger Kim Syn­ner­born.

Han är in­struk­tör på Lu­dosport Swe­den, den aka­de­mi i Sve­ri­ge som se­dan 2015 lär ut spor­ten Spor­ting Light Sa­ber Com­bat, el­ler ljussvärds­fäkt­ning.

För det är in­te ba­ra att svinga sab­lar­na hur som helst – det är en tek­nisk sport som be­står av oli­ka ni­vå­er ut­ö­va­ren mås­te god­kän­nas i.

Sport från Ita­li­en Ba­ra sär­skil­da sko­lor får lä­ra ut spor­ten, som lärs ut på sam­ma sätt värl­den över. In­struk­tö­rer­na mås­te gå en kurs i Ita­li­en, spor­tens hem­land.

– Spor­ten byg­ger på att man har kon­troll på det man gör och att det ut­förs sä­kert och ef­fek­tivt, sä­ger Kim Syn­ner­born.

Det fjä­der­lät­ta ljussvär­det, som är ett fik­tivt va­pen, ska ba­ra nud­da mot­stån­da­ren, att stö­ta el­ler ta i hårt är för­bju­det. Och ju hög­re ni­vå man når, desto mer fy­siskt an­sträng­an­de blir det.

– Star wars-nör­dar är kanske in­te de som spor­tar så myc­ket i van­li­ga fall. Men här kan al­la va­ra med ef­tersom allt sker steg­vis.

Är ni som trä­nar nör­dar, vil­ket min för­dom sä­ger?

– För­do­men om Star wars stäm­de nog först, men vi lär in­te ut folk att bli en Je­di. Nu är vi nog gans­ka blan­da­de. Fast al­la är vi nog nör­dar på nå­got sätt!

”Är det här en grej?” An­na Karlsson som ock­så är in­struk­tör hit­ta­de till spor­ten via ett Youtu­be-klipp.

– Är det här en grej? tänk­te jag och kän­de di­rekt att jag mås­te tes­ta när jag såg att det fanns i Sve­ri­ge. Det gick från ett Youtu­be-klipp till att ta över li­vet, spor­ten är ju för jäk­la ro­lig. Och det är en så stor gemenskap, sä­ger hon.

Gäng­et åker runt på oli­ka mäs­sor för att spri­da spor­ten, men många hit­tar den ock­så ge­nom kom­pi­sar.

Folk vall­fär­dar från he­la stan till trä­ning­ar­na, som sker i sär­skil­da grup­per, el­ler kla­ner som det he­ter på lu­do­språk. An­na Tjör­nebro från Barkar­bys­ta­den har trä­nat sen för­ra hös­ten.

– De fles­ta skrat­tar rakt ut när jag be­rät­tar om spor­ten, ”är det här på rik­tigt?” Sen kan de bli gans­ka im­po­ne­ra­de, och frå­ga om jag har svär­det med mig. Jag har fått vi­sa upp det på kon­to­ret där jag job­bar, be­rät­tar hon och fort­sät­ter med ett skratt:

– Of­ta får man sä­ga åt vux­na som vill hål­la i svär­det att ta det lugnt så att de in­te tar sön­der nå­gon lam­pa. Barn är myc­ket lug­na­re.

När hon ha­de Hal­lo­ween­fest med lu­do­kom­pi­sar­na ny­li­gen drog de ut på Sto­ra tor­get i Barkar­bys­ta­den och du­el­le­ra­de, sam­ti­digt som tor­get lös upp av al­la sab­lar. En helt van­lig fest, me­nar Kim Syn­ner­born.

– Om vi ska fes­ta till­sam­mans tar man med sig hands­kar och svärd för att kun­na du­el­le­ra!

IN­STRUK­TÖR. ”Det är en tek­niskt krä­van­de sport, men det ser ut som att man kör helt fritt”, sä­ger Kim Syn­ner­born till väns­ter. Till hö­ger Moa Brün­te­son.

DUELL. Andrea Fer­ra­rio och Carl Käl­lén du­el­le­rar. Andrea är rek­tor för aka­de­min och var den som tog spor­ten till Sve­ri­ge 2015: ”Jag är stolt över den gemenskap som vi har”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.