Brand­bi­len kom­mer till Häs­sel­by gård

Hässelby Tidning - - HÄSSELBY -

Vad ska man gö­ra om bran­den el­ler kri­sen kom­mer? Den 24 no­vem­ber an­ord­nas en trygg­hets­dag på tor­get i Häs­sel­by gård, som bland an­nat kom­mer hand­la om det­ta.

Brand­för­sva­ret och po­li­sen är på plats och även fas­tig­hets­ä­ga­re från stads­de­len som be­rät­tar om de­ras an­svar för brand­sä­ker­he­ten.

Dess­utom blir det an­sikts­mål­ning, popcorn, bran­döv­ning­ar och tips­pro­me­nad.

Da­gen på­går mel­lan kloc­kan 10 och 13, pro­gram­met upp­re­pas två gång­er.

VISS­TE DU ATT…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.