Här ser­ve­ras skol­bar­nen kär­leks­mos och häx­gry­ta

Hässelby Tidning - - HÄSSELBY -

När sko­lor­na Vins­ta grund­sko­la öst­ra och väst­ra ord­nar te­ma­vec­ka om lit­te­ra­tur går de all in. Var­je bok­te­ma speglas på ele­ver­nas tall­ri­kar. Vad sägs om häx­gry­ta på ”kräl­djur”, pann­kaks­fest med Pett­son och Fin­dus el­ler ma­gisk pum­pagra­täng till lunch?

Det är vad ele­ver­na på Vins­ta grund­sko­la öst­ra och Vins­ta grund­sko­la väst­ra fick ser­ve­rat den här vec­kan. Men det är in­te köks­per­so­na­len som fått fnatt.

Det he­la är en del av en läs­sats­ning som sko­lor­na job­bat med he­la vec­kan apropå in­ter­na­tio­nel­la barn­boks­da­gen.

– Det hand­lar om att syn­lig­gö­ra läs­ning, sä­ger An­na Nott­berg, skol­bib­li­o­te­ka­rie.

Var­je dag har fått ett sär­skilt te­ma, som fan­ta­sy, vän­skap el­ler skräck – där sko­lan ord­nat hög­läs­ning i skol­bib­li­o­te­ken, tips­run­dor och ak­ti­vi­te­ter i klass­rum­men. Och var­je te­ma föl­jer allt­så även med in i skol­mat­sa­lar­na.

I tis­dags var te­mat kär­lek och på me­nyn fanns att väl­ja mel­lan ”Fisk med ro­man­tiskt täc­ke och ro­sa kär­leks­mos” och ”Ve­ge­ta­risk sam­tyc­kes­gry­ta”.

– Finns det nå­got mer ro­man­tiskt än vitt vin och skal­djur? Det är van­lig kom­mu­nal skol­mat men vi la­gar allt själ­va och det är kul att få sko­ja till det li­te, sä­ger Andre­as Lag­gar, köks­chef.

När tid­ning­en pra­tar med Andre­as tror han att fre­da­gens pann­kaks­fest skul­le bli vin­na­ren.

– Vi ko­kar egen sylt och la­gar pann­ka­kan själ­va, sä­ger Andre­as Lag­gar.

FO­TO: PRIVAT

Stella Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stella.pa­pa­pa­na­gi­o­[email protected]­rekt­press.se KÄR­LEK. Vins­ta grund­sko­la öst­ras och väst­ras lit­te­ra­tur­te­ma­vec­ka märk­tes även i mat­sa­len. Köks­chef Andre­as Lag­ge har bland an­nat fär­gat po­ta­tis­mo­set ro­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.