Peng­ar och politik sin­kar re­no­ve­ring av sim­hal­len

Hässelby Tidning - - HÄSSELBY -

skju­tits upp. Det är in­te klart när näs­ta steg i pro­ces­sen – att fat­ta ett in­rikt­nings­be­slut – ska tas.

– Det be­ror dels på det po­li­tis­ka lä­get. Vi har stått in­för ett val och ve­lat av­vak­ta för att se vil­ken ma­jo­ri­tet det blir som ska fat­ta be­slut. Det har ock­så va­rit en frå­ga om finansiering ef­tersom det är ett väl­digt stort pro­jekt, sä­ger Fredrik Måns­son, id­rotts­pla­ne­ra­re på id­rotts­för­valt­ning­en.

Han po­äng­te­rar dock att det är klart att sim­hal­len ska re­no­ve­ras – även om det i nu­lä­get in­te finns nå­gon tids­plan för när ar­be­tet drar igång.

– Jag skul­le dock tro att ären­det går upp i id­rotts- och fas­tig­hets­nämn­den re­la­tivt snart, sä­ger Fredrik Måns­son.

När al­la be­slut till sist är fat­ta­de kom­mer bygg­ti­den att va­ra un­ge­fär två och ett halvt år, en­ligt Fredrik Måns­son.

En­ligt Erik Bred­ler, an­lägg­nings­chef på Väl­ling­by sim­hall, är det många be­sö­ka­re som har ef­ter­frå­gat in­for­ma­tion om re­no­ve­ring­en.

– Många und­rar om vi kom­mer stänga snart men man kom­mer allt­så kun­na be­sö­ka oss ett tag till in­nan vi stänger, sä­ger Erik Bred­ler.

Hur länge kla­rar ni er med de lo­ka­ler ni har nu?

– Det är in­te så att an­lägg­ning­en hål­ler på att ra­sa ihop ut­an re­no­ve­ring­en hand­lar ock­så om att han­di­kap­pan­pas­sa och fixa ven­ti­la­tio­nen. Vi käm­par på och många gil­lar ju när det är li­te retro. eve­li­[email protected]­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.