Spe­ci­al­team ska hjäl­pa Sl-re­se­nä­rer vid för­se­ning­ar

Hässelby Tidning - - VÄSTERORT - Michael Toll [email protected]­rekt­press.se

SL ska in­fö­ra en mo­bil kundser­vice som ska er­bju­da bätt­re hjälp och in­for­ma­tion till re­se­nä­rer som drab­bas av tra­fik­stör­ning­ar och för­se­ning­ar. Pen­del­tåg­s­tra­fi­ken ha­de sto­ra pro­blem i mån­dags. Det som re­se­nä­rer stör sig på när ka­bel­felen är fram­me, för­u­tom att tra­fi­ken står still, är att in­for­ma­tio­nen om vad som hän­der of­ta sak­nas.

Det här vill nu SL änd­ra på.

– Vi gör en sats­ning på mo­bil kundser­vice. När nå­got in­te fun­ge­rar ska vi snabbt ha per­so­nal på plats som in­for­me­rar, pra­tar med re­se­nä­rer och hjäl­per till. Ap­par i all ära, men det mänsk­li­ga mö­tet är vik­tigt, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd.

Sat­sar fem mil­jo­ner I lands­ting­ets bud­get för 2019 finns det en sats­ning på fem mil­jo­ner kro­nor som ska gå till en mo­bil Sl–kundser­vice. I kort­het är det ett fler­tal ar­betsteam som ska kun­na rö­ra sig runt i lä­net och in­for­me­ra re­se­nä­rer på plats de gång­er tra­fi­ken drab­bas av stör­ning­ar och av oli­ka an­led­ning­ar in­te går en­ligt tid­ta­bell.

Kaf­fe och vat­ten För­u­tom stör­nings­in­for­ma­tion kan det ock­så hand­la om att bju­da på kaf­fe el­ler de­la ut vat­ten till folk som bli­vit strand­sat­ta och vän­tar på sitt tåg el­ler buss.

– Vi för­står ju att en kopp kaf­fe in­te kom­pen­se­rar för att det är stopp i tra­fi­ken. Men per­so­na­len ska va­ra ute på plats och ge ett tyd­ligt stöd och er­bju­da ex­tra ser­vice. Det mås­te en kol­lek­tiv­tra­fik i fram­kant kun­na er­bju­da, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Sats­ning­en ska sjö­sät­tas un­der förs­ta halv­å­ret 2019 och an­ser man att de mo­bi­la tea­men fun­ge­rar kan de bli per­ma­nen­ta.

– SL:S kundser­vice ska va­ra syn­lig och lät­till­gäng­lig, ute på plats där det hän­der, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

FO­TO: SL

INFORMATIONSSATSNING. Tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) vill att SL ska bli bätt­re på att snabbt in­for­me­ra och hjäl­pa re­se­nä­rer som får pro­blem i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.