’’Vik­tigt med snabb bred över­ens­kom­mel­se’’

Hässelby Tidning - - HEMMA -

Vad an­ser du är den vik­ti­gas­te åt­gär­den på kort sikt för att lö­sa bo­stads­bris­ten i Stock­holm?

– Det i sär­klass vik­ti­gas­te är att den re­ge­ring som till­trä­der om­gå­en­de tar ini­ti­a­tiv till par­tiö­ver­skri­dan­de sam­tal för att få till en bred över­ens­kom­mel­se som i prak­ti­ken in­ne­fat­tar he­la bo­stads­po­li­ti­ken. Om du själv fick be­stäm­ma, vad ha­de du satt upp för mål för Stock­holms bo­stads­po­li­tik den här man­dat­pe­ri­o­den?

– Det är helt av­gö­ran­de att vi un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od tar steg i rätt rikt­ning för att få till en mer väl­må­en­de bo­stads­mark­nad som får bort in­si­der/ out­si­der-pro­ble­ma­ti­ken på Stock­holms bo­stads­mark­nad. Finns det an­led­ning att re­vi­de­ra bo­stads­må­let på 140 000 bostäder till 2030? I så­dant fall var­för el­ler var­för in­te?

– Det finns ing­en an­led­ning att re­vi­de­ra des­sa i nu­lä­get. Men vi ef­ter­frå­gar re­for­mer som tar sik­te på allt från byg­gan­de och finansiering av bostäder samt på hur man ska­par ökad rör­lig­het i det hyr­da och äg­da bo­stads­be­stån­det och stöt­tar re­surs­sva­ga hus­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.