48 MIL PÅ EL.

Hyun­dai har gjort en folk­lig el­bil för lång­re­sor – men den väger 1,7 ton Trend­kor­rekt suv­ka­ross, be­hän­digt for­mat, bat­te­rika­pa­ci­tet för när­ma­re 50 mils kör­ning och re­so­na­belt pris. Är ko­re­a­nen den folk-el­bil vi vän­tat på?

Hässelby Tidning - - MOTOR -

I mitt tyc­ke ger den trubbgul­li­ga upp­sy­nen ett mer har­mo­niskt in­tryck jäm­fört med det över­ar­be­ta­de fos­sil­sys­ko­net från Hyun­dai. Sju mer el­ler mind­re gla­da ka­ross­fär­ger står till buds. Unikt för Electric är att ta­ket utö­ver ka­ross­färg och svart kan be­stäl­las vit­lac­ke­rat. Vri­der och vän­der man på färg­kom­bi­na­tio­ner­na går det att ploc­ka ihop 21 oli­ka va­ri­an­ter.

Bas­ver­sio­nen av Ko­na har ett bat­te­ri­pa­ket på 39 kwh, mo­torn ger 136 häst­kraf­ter och 395 Nm i vrid­mo­ment. Med en snitt­för­bruk­ning på 13,9 kwh/100 km ger det en räck­vidd på 312 kilo­me­ter en­ligt den nya sträng­a­re Wltp-kör­cy­keln. Har man läng­re mel­lan laddstol­par­na finns ”Long Range” på 204 häst­kraf­ter och 64 kwh. Ful­lad­dad kom­mer bi­len över 48 mil.

Bat­te­ri­pa­ke­tet är väts­ke­kylt vil­ket ger bätt­re kon­troll över cel­ler­na un­der stort ener­giut­tag (kör­ning i hög has­tig­het) el­ler vid snabbladdning.

Hyun­dai me­nar att bat­te­ri­pa­ke­tet tål upp­re­pa­de snabb­ladd­ning­ar ut­an att det på­ver­kar bat­te­ri­ets ef­fekt el­ler ladd­tid. Brom­s­kraft­så­ter- vin­ning­en kan ju­ste­ras av fö­ra­ren i fy­ra lä­gen men bi­len kan ut­i­från tra­fik­si­tu­a­tio­nen på eget be­våg be­dö­ma graden av brom­s­kraft­så­ter­vin­ning – klu­rigt.

Med snabb­lad­da­re på 50 kw tar det 75 mi­nu­ter att lad­da det stör­re bat­te­ri­pa­ke­tet till 80 pro­cent. Med 100 kw-lad­da­re ka­pas ti­den med 20 mi­nu­ter. Den över­skotts­vär­me bat­te­ri­er­na alst­rar un­der kör­ning åter­an­vänds för att vär­ma ku­pén. Bat­te­ri­er­na är pla­ce­ra­de un­der ba­ga­ge­rums­gol­vet samt i kar­dan­tun­neln.

På el­bils­vis är den ini­ti­a­la ac­ce­le­ra­tio­nen kitt­lan­de snabb, 0–100 km/ tim är en af­fär på 7,6 se­kun­der, men Ko­na hål­ler tem­pot även vid om­kör­ning i lands­vägs­fart.

Van­li­gen har fram­hjuls­driv­na Ko­na halv­stel ba­kax­el, Electric byg- ger på det fyr­hjuls­driv­na chas­sit vil­ket ger mul­ti­länk­ba­kax­el.

Styr­käns­lan kun­de va­ra bätt­re, men på de kro­ki­ga nors­ka lands­vä­gar­na rin­ner bi­len på fint och känns över­ras­kan­de lätt i steget. För trots att ka­ros­sen ba­ra är 418 cen­ti­me­ter lång är Electric en hef­faklump med en matchvikt snubb­lan­de nä­ra 1,7 ton. Det är över 250 ki­lo mer än fyr­hjuls­driv­na Ko­na.

För att bi­be­hål­la kö­re­gen­ska­per­na har Electric två cen­ti­me­ter läg­re markfrigång jäm­fört med de fos­sil­driv­na bi­lar­na. Max taklast är oför­änd­rat 80 kg.

Fjä­der­sätt­ning­en är av det fas­ta­re sla­get. I låg has­tig­het är ku­pén tyst, ut­an­för stads­mu­ren är däck­bull­ret li­ka be­svä­ran­de ut­ta­lat som i övri­ga Kona­fa­mil­jen.

I Sve­ri­ge för­vän­tas en ma­jo­ri­tet av köparna väl­ja 64 kwh-ver­sio­nen med den högs­ta ut­rust­ningsni­vån. Då in­går bland an­nat led-strål­kas­ta­re, tråd­lösladd­ning av mobiltelefon, lä­der­kläd­sel, na­vi­ga­tion och dö­da­vin­keln­var­ning. Kol­li­sions­var­ning, au­tobroms, ving­el- och trött­hets­var­ning är stan­dard i samt­li­ga ver­sio­ner.

Ade­kvat räck­vidd, ef­fek­tiv snabbladdning samt att man, un­dan­ta­get någ­ra li­ter bagagevolym och drag­krok, in­te be­hö­ver gö­ra någ­ra prak­tis­ka av­kall jäm­fört med fos­sil­ver­sio­nen gör att Ko­na Electric för­med­lar en stark käns­la av att va­ra näs­ta ge­ne­ra­tions el­bil.

Hyun­dai har in­te satt nå­got of­fi­ci­ellt pris, med su­per­bilspre­mi­en lu­tar det åt att det blir kring 300 000 kro­nor.

Till­räck­ligt folk­ligt?

FO­TO: HYUN­DAI

NÄS­TA GE­NE­RA­TIONS EL­BIL? Sil­ver­fär­ga­de knap­par och en för Electric unik mitt­kon­sol. Bak­sä­tet kan fäl­las, då ryms över 1,1 ku­bik­me­ter med prytt­lar. Bat­te­ri­pa­ke­ten är upp­bygg­da av li­ti­um­po­ly­mer­cel­ler. Det mind­re (39 kwh) väger 316 ki­lo. Det stör­re 64 kwh bat­te­ri­et 456 ki­lo.Kraft­full mo­tor, räck­vidd, snabbladdning, ut­rust­ningsni­vå. Bull­rig, ej drag­krok. nytt? Mo­tor och kos­me­tis­ka de­tal­jer, mil­jöom­tan­ke. För vem? Den som in­te vill be­ta­la en mil­jon för möj­lig­he­ten att kö­ra när­ma­re 50 mil på el. Ej fast­ställt, från cir­ka 370 000 kro­nor. Nu. L 416/B 180/H 157 cm, bagagevolym: 332 l. 1 685 ki­lo. Elekt­risk (AC) syn­kron­mo­tor. Max ef­fekt 204 hk. Max vrid­mo­ment 395 Nm. Bat­te­ri­pa­ket: 64 kwh. Topp­fart 167 km/ tim. Ac­ce­le­ra­tion 0–100 km/ tim på 7,6 s. Plus: Mi­nus:  Vad  Pris: Säljstart:  Mått: Tjänstevikt:  Mo­tor:  Pre­stan­da:  För­bruk­ning: 14,2 kwh/100 km. Co2-ut­släpp: 0 g/km.  Kon­kur­ren­ter: Kia Ni­ro EV, Nis­san Le­af, Re­nault Zoe, VW egolf med fle­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.