Qui­zet får gran­nar­na att um­gås

FI­RAR FEM ÅR MED FRÅGESPORT PÅ KVARTERSKROGEN I fem år har Ste­fan Gudjons­son ord­nat ons­dags­quiz på Råcksta krog. När gran­nar­na sam­las för att sva­ra på frå­gor om stort och smått är det ret­samt, skrat­tigt och med myc­ket vär­me.

Hässelby Tidning - - SIDAN 1 -

Det är ons­dag och kloc­kan när­mar sig 19. På Råcksta krog gör sig Ste­fan Gudjons­son och kväl­lens gäs­ter redo för quiz. I fem år har han stått bakom mic­ken var­je ons­dag och ställt frå­gor i mik­ro­fo­nen. Han bor själv i om­rå­det och tänk­te att det kun­de va­ra ett kul sätt att få fler att sam­las på kvar­te­rets krog.

– Förs­ta gång­en kom det nio per­so­ner. Nu är det of­tast mel­lan 15 och 25 styc­ken som är med. Jag bru­kar kom­ma på nya frå­gor var­je vec­ka men det här året har jag åter­vun­nit en del frå­gor, idag har jag till ex­em­pel med någ­ra frå­gor som jag gjor­de för fy­ra år se­dan, sä­ger han.

Frå­gor med lo­kal kopp­ling Ibland ”snor” han frå­gor från and­ra quiz men hit­tar på eg­na svars­al­ter­na­tiv. Han kan ock­så kom­ma på frå­gor ef­ter att han hört en låt på ra­dio el­ler läst om nå­gon ak­tu­ell hän­del­se. Vis­sa frå­gor har lo­kal­kopp­ling men långt ifrån al­la – och det är högt och lågt bland äm­nesva­len.

– Jag bru­kar in­te kö­ra te­man ut­an det bäs­ta är att kö­ra brett så att al­la kan va­ra med. Det vik­ti­gas­te är att al­la har ro­ligt och att ing­en kän­ner sig dum som in­te kan någ­ra svar, sä­ger Ste­fan.

Gra­tis mål­tid i pot­ten Qui­zen be­står av 20 frå­gor med fy­ra svars­al­ter­na­tiv per frå­ga. Är det fle­ra som får li­ka många rätt finns all­tid ett gäng ut­slags­frå­gor. Vin­na­ren får en ku­pong från re­stau­rang­en som ger en gra­tis mål­tid från ”koc­kens-tip­s­tav­la”. En gång i må­na­den är det lag­täv­ling och då får vin­nar­na cho­klad­ka­kor. Och äran såklart.

Vid ett av hörn­bor­den sit­ter gran­nar­na Ag­ne­ta Aru­sell och Yvonne La­ger­gren redo med pen­nor och pap­per. De har va­rit med i fle­ra år men bru­kar fram­förallt kom­ma hit när det van­kas lag­täv­ling.

– Det är all­män­bildan­de och ett bra till­fäl­le att pra­ta li­te med si­na gran­nar, sä­ger Yvonne.

Bred­vid dem sit­ter Dan En­ström och Ste­fan Ber­tils­son som bru­kar kö­ra i sam­ma lag som Yvonne och Ag­ne­ta.

Ag­ne­ta pas­sar på att upp­ly­sa Ste­fan, som missade för­ra gång­en, att la­get har döpt om sig till ”Lyc­ko”. An­led­ning­en? Det gam­la nam­net bör­ja­de plöts­ligt klinga il­la.

– Vi het­te Svens­ka Aka­de­min men det vill man ju in­te bli för­knip­pad med nu, sä­ger Ag­ne­ta.

Fle­ra är rörande över­ens om att quiz­le­da­ren Ste­fan är en stor an­led­ning till att de kom­mer hit. I hans mel­lan­snack var­vas histo­rik kring frå­gor­na med skämt­sam­ma pi­kar mel­lan ho­nom och del­ta­gar­na.

För­ra vec­kan var Ste­fan bort­rest till­sam­mans med ett gäng gran­nar tilli­ka quiz­stam­mi­sar. Nu häng­er en gir­lang med åt­ta ske­lett som döpts ef­ter dem ovan­för ba­ren.

Fyl­ler fem år Den 28 no­vem­ber fi­rar ons­dags­qui­zen fem år. Ste­fan be­rät­tar att det blir nå­got spe­ci­ellt då – men vad har han än­nu in­te be­stämt.

– Jag är så im­po­ne­rad av att han or­kar gö­ra det här var­je vec­ka, sä­ger Ag­ne­ta.

Så hur går kväl­lens om­gång? Som re­por­ter är jag gi­vet­vis med och täv­lar och ja, det är blan­dad svå­rig­hets­grad på frå­gor­na. Jag vin­ner in­te men lyc­kas pric­ka bå­de an­tal pla­ne­ra­de bostäder i Väl­ling­by park­stad (1 400) och vem som sa ”li­fe is li­ke a box of choco­la­te” (For­rest Gumps mam­ma).

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

LE­DER. Ste­fan Gudjons­son har hål­lit i ons­dags­quiz på Råcksta krog i fem år.

Eve­li­na Hertz KLU­RIGT? Täv­ling­en av­slu­tas med en snabbge­nom­gång där al­la har chans att gö­ra en sista änd­ring.

FO­KUS. Gran­nar­na Yvonne La­ger­gren (till väns­ter) och Ag­ne­ta Aru­sell bru­kar fram­förallt va­ra med på lagqui­zen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.