Väl­ling­by­e­le­ver vill se mer åter­vin­ning

Hässelby Tidning - - Hej Hässelby -

”Om vi i Sve­ri­ge skaf­far fler åter­vin­nings­sta­tio­ner li­te här och där så blir det lät­ta­re för folk att åter­vin­na sitt skräp.”

Så skri­ver ele­ver från klass 3B i Väl­ling­by­sko­lan i ett med­bor­gar­för­slag till Stock­holms stads mil­jö­för­valt­ning. De har även sam­lat in un­der­skrif­ter från folk som hål­ler med.

De öns­kar sig bland an­nat möj­lig­het att sor­te­ra matav­fall på sko­lan.

Mil­jö­för­valt­ning­en skri­ver i sitt svar att de ser po­si­tivt på ele­ver­nas för­slag och tip­sar bar­nen om att pra­ta med sko­lans rek­tor och Stock­holm vat­ten och av­fall.

FO­TO: JACOB HELL­GREN

MILJÖHJÄLTAR. Klass 3B i Väl­ling­by­sko­lan vill se fler åter­vin­nings­sta­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.