Ung­do­mar får gö­ra film om si­na liv – pri­sas på ny ga­la

Hässelby Tidning - - Hej Hässelby -

Unga mel­lan 13 och 19 år ska få lä­ra sig att gö­ra film om sin var­dag. I samband med Oscars­ga­lan i Hol­ly­wood näs­ta år rul­las rö­da mat­tan ut även i Hässelby då fil­mer­na ska vi­sas och pri­sas.

Om du fick gö­ra en film på mel­lan tre och fem mi­nu­ter om din var­dag i Häs­sel­by­väl­ling­by, vad skul­le den hand­la om?

Det ska unga mel­lan 13 och 17 år som del­tar i ett nytt film­pro­jekt kom­ma fram till.

– Tan­ken är att de ska ar­be­ta i grup­per och få lä­ra sig att skri­va ma­nus, fil­ma, klip­pa, läg­ga på ljud och allt an­nat som har med film­ska­pan­de att gö­ra, sä­ger Ale­na Ju­kic, sam­ord­na­re på Åker­myn­tans fri­tids­gård.

En gång i vec­kan ska ung­do­mar­na träf­fas på fri­tids­går­den Åker­myn­tan för att job­ba med si­na fil­mer. Till sin hjälp har de film­ska­pa­ren och Råck­sta­bon Wa­fa Ja­mil.

– Det är väl­digt spän­nan­de. Förs­ta gång­en man till ex­em­pel gör en mål­ning så må­lar man of­ta sig själv. Det här pro­jek­tet hand­lar om att gö­ra ”mitt liv som film”, sä­ger Wa­fa Ja­mil.

Må­let är att del­ta­gar­nas fil­mer se­dan ska vi­sas upp. Tan­ken är att den film­vis­ning­en ska ske i samband med en an­nan nå­got stör­re filmfes­ti­val – näm­li­gen Oscars­ga­lan som går av sta­peln i Hol­ly­wood i feb­ru­a­ri.

– Det är in­te klart än var i Hässelby det blir, men det blir rö­da mat­tan och det blir pris­ut­del­ning, sä­ger Ale­na Ju­kic.

Förs­ta träf­fen sked­de för­ra vec­kan men det finns fort­fa­ran­de plats för fler ung­do­mar i grup­pen. Su­gen på att va­ra med? Mer in­fo finns på al­la stads­de­lens fri­tids­går­dar. In­tres­se­ra­de är ock­så väl­kom­na till Åker­myn­tans fri­tids­gård nu på tors­dag el­ler tis­dag 27 november kloc­kan 18.

Eve­li­na Hertz 073-600 69 36 eve­li­[email protected]­rekt­press.se FILMAR. Un­der vin­tern ska ung­do­mar i Hässelby-väl­ling­by få lä­ra sig att gö­ra film till­sam­mans med film­ska­pa­ren Wa­fa Ja­mil.

Lou­i­se Born­hall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.