200 stu­dent­bo­stä­der ska byg­gas i Barkar­bys­ta­den

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Ef­ter en täv­ling mel­lan oli­ka bygg­fö­re­tag är det klart vil­ka som ska byg­ga ett nytt kvar­ter i Barkar­bys­ta­den. Bland an­nat ska det bli 200 stu­dent­bo­stä­der i trä.

Det är fö­re­ta­gen K2A och Cre­den­tia som ska byg­ga 200 stu­dent­bo­stä­der och en för­sko­la i trä, samt 200 bo­stads­rät­ter och lo­ka­ler för bu­ti­ker och ser­vice i Barkar­bys­ta­den. Det står klart ef­ter att kom­mu­nen haft en så kal­lad mar­kan­vis­nings­täv­ling för om­rå­det.

Hu­sen ska lig­ga i an­slut­ning till kom­man­de tun­nel­ba­na, och är en del av ett pla­ne­rat kvar­ter i Barkar­bys­ta­dens tred­je etapp.

– Kvar­te­ret kom­mer att till­fö­ra dy­na­mik och stads­liv och på ett bra sätt mö­ta den be­byg­gel­se som re­dan finns i Barkar­bys­ta­den, sä­ger Christina Rapp Lundahl, kom­mun­di­rek­tör i Jär­fäl­la, i ett pressmeddelande.

In­flytt­ning­en för stu­dent­bo­stä­der­na, bostads­rät­ter­na och för­sko­lan be­räk­nas ske un­der 2021.

Se­dan ti­di­ga­re är pla­nen att kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Jär­fäl­la­hus ska byg­ga 200 hy­res­rät­ter i om­rå­det, ock­så de med trä­fa­sad. Fö­re­ta­get Bygg­vesta ska även byg­ga 200 lä­gen­he­ter varav hälf­ten hy­res­rät­ter och hälf­ten bo­stads­rät­ter.

He­la de­talj­pla­nen för Barkar­bys­ta­den etapp tre består av 4 100 till 4 400 bo­stä­der. Pla­nen är an­ta­gen av kom­mu­nen, men har över­kla­gats till Mark- och mil­jö­dom­sto­len där be­slut in­te har fat­tats än. lou­i­se.born­[email protected]­rekt­press.se

TRÄHUS. 200 stu­dent­bo­stä­der och en för­sko­la i tre är pla­nen i etapp tre av Barkar­bys­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.