Här kan Stock­holm få ett nytt konst­snö­spår

Hässelby Tidning - - Västerort -

För förs­ta gång­en på 15 år ser det ut att kun­na bli ett konst­gjort skid­spår i Sund­by­berg. Med hjälp av en inhyrd snö­ka­non ska snö till­ver­kas till en skid­lek­plats i Ur­svik.

I bör­jan på 00-ta­let fanns det konst­snö­spår i Ur­svik, Sund­by­berg. Det var skid­klub­ben SIK skidor som drev pro­jek­tet, men det spå­ret kräv­de myc­ket jobb och där­för la­des det ner.

Istäl­let har SIK se­dan nio år till­ba­ka ar­be­tat till­sam­mans med Tä­by om konst­snö­spå­ret som i dag lig­ger på Ar­ninge golf­ba­na. Pa­ral­lellt har SIK ar­be­tat med Sund­by­bergs kom­mu­nen för att få igång en an­lägg­ning på hem­ma­plan.

Det finns ett ut­kast till en fri­lufts­plan i Sund­by­berg och ut­i­från den har det dis­ku­te­rats kring att kun­na pro­du­ce­ra konst­snö även här. Men nu har det skett ett ge­nom­brott.

– Vi har haft en bra di­a­log med id­rottsen­he­ten och nu hit­tat en bra lös­ning, be­rät­tar Henrik Ahn­brink som är vice ord­fö­ran­de i SIK skidor.

Lös­ning­en blev en am­bi­tion att ska­pa yt­ter­li­ga­re en så kal­lad spon­tan­ak­ti­vi­tet­s­y­ta. Sund­by­bergs kom­mun har till ex­em­pel lik­nan­de pro­jekt in­om parkour, fot­boll och en isy­ta.

– Så var­för in­te fixa en skid­lek­plats här ock­så? Ett sätt att spon­tant kun­na pro­va på yt­ter­li­ga­re id­rot­ter i Sund­by­berg, fort­sät­ter Ahn­brink.

Sagt och gjort. Det fanns dock in­te bud­get för någ­ra stör­re in­ve­ste­ring­ar, men en snö­ka­non har hyrts in. Un­der hös­ten drogs el fram ne­re vid Mi­lot, Ur­svik. I tis­dags prov­kör­des ka­no­nen och en ut­bild­ning hölls.

– Får vi ba­ra mi­nus­gra­der en läng­re tid så kan vi kom­ma igång. För­hopp­nings­vis i de­cem­ber, sä­ger Niklas Ahrn­brink.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.