P-bö­ter­na höjs näs­ta år för stans tra­fik­syn­da­re

Hässelby Tidning - - Västerort -

P-bö­ter­na ska hö­jas igen – re­dan näs­ta år. Det grön­blå sty­ret hop­pas dra in 85 mil­jo­ner ex­tra till stads­kas­san.

Sta­den be­slu­ta­de så sent som för­ra året att hö­ja p-bö­ter­na till bland an­nat 1 200 kro­nor för de all­var­li­gas­te för­se­el­ser­na som par­ke­ring vid stopp­för­bud el­ler i cy­kel­fält. Men även de läg­re för­se­el­ser­na höj­des re­jält, som ex­em­pel­vis par­ke­ring vid par­ke­rings­för­bud (från 650 kro­nor till 850 kro­nor) och obe­tal­da pav­gif­ter (från 550 kro­nor till 750 kro­nor).

Nu är det dags igen. Re­dan näs­ta år ska p-bö­ter­na hö­jas yt­ter­li­ga­re, rap­por­te­rar Da­gens Nyheter.

Det grön­blå sty­ret hop­pas dra in yt­ter­li­ga­re 85 mil­jo­ner kro­nor på det­ta, en­ligt de­ras bud­get.

Hur stor höj­ning det blir ska ut­re­das och be­slut vän­tas tas i kom­mun­full­mäk­ti­ge un­der vå­ren.

Det finns det ett max­tak på 1 300 kro­nor, en­ligt lag, som sta­den mås­te rät­ta sig ef­ter. En­ligt Daniel Helldén (MP) tra­fik­bor­gar­råd, så kom­mer samt­li­ga ty­per av bö­ter att hö­jas, och han skul­le även vil­ja se att sta­den kun­de sät­ta än­nu hög­re bö­ter än da­gens max­tak för de all­var­li­gas­te för­se­el­ser­na.

Helldén sä­ger till DN att p-in­täk­ter­na kom­mer öka på två sätt fram­ö­ver. Dels ge­nom de höj­da bö­tes­be­lop­pen, dels ge­nom att för­änd­ring­en lär gö­ra att fler par­ke­rar lag­ligt – och be­ta­lar av­gift.

Men in­täkts­pro­gno­sen döms ut av op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) som ”ose­ri­ös”. Han me­nar att det kom­mer krä­vas att Daniel Helldén till­sam­mans med fi­nans­bor­gar­rå­det Anna Kö­nig Jerl­myr (M) är ute och per­son­li­gen lap­par bi­lar.

– Sta­dens par­ke­rings­vak­ter ska va­ra ett verk­tyg för att få vår tra­fik att fun­ge­ra smi­digt in­te för att läg­ga ex­tra skat­ter på be­folk­ning­en och ja­ga bi­lis­ter. Det blir då­ligt för al­la, för bi­lis­ter­na, för par­ke­rings­vak­ter­na och för Stock­holms­tra­fi­ken, sä­ger Va­le­skog i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.