Där­för byg­ger Stock­holm så trist EXPERTUTLÅTANDE.

Fy­ra auk­to­ri­te­ter tyc­ker till om sta­dens ur­vatt­na­de pro­jekt Ut­drag­na plan­pro­ces­ser och de­talj­pla­ner som på­går i fle­ra år gör att bygg­pro­jekt i Stock­holm ur­vatt­nas och det slut­gil­ti­ga re­sul­ta­tet är långt ifrån de förs­ta vi­sio­ner­na.

Hässelby Tidning - - Hemma -

Hur ska­par man me­ning i det som byggs och hur kan en byggnad bi­dra med ett vär­de ut­ö­ver sin grund­funk­tion, som till ex­em­pel att er­bju­da bo­stä­der?

Det var frå­gor som ex­per­ter och sak­kun­ni­ga ny­li­gen dis­ku­te­ra­des un­der ett se­mi­na­ri­um på Stock­holms Han­dels­kam­ma­re. En sak var man enig om. Många pro­jekt som fär­dig­ställs är i slutän­dan långt ifrån det som ar­ki­tek­ter och vi­sio­nä­rer en gång pla­ne­ra­de.

An­led­ning­en: Själ­va bygg­pro­ces- sen är för lång och ut­dra­gen.

– Ti­den är en av­gö­ran­de fak­tor. I dag tar en de­talj­plan sex år att ge­nom­fö­ra. Un­der den ti­den hin­ner pro­jek­tet ur­vatt­nas. Det som var en god idé för­svin­ner un­der pro­ces­sens gång, sä­ger Re­gi­na Ke­vi­us, stads­bygg­nads- och ex­plo­a­te­rings­chef i Sund­by­berg.

I många pro­jekt finns det en am­bi­tions­ni­vå hos ar­ki­tek­ten, som först vin­ner ge­hör men som se­dan in­te ge­nom­förs.

– Det som byggs är of­ta av en myc­ket enkla­re stan­dard än det som var pla­ne­rat, sä­ger Ra­hel Be­lat­chew, grun­da­re Be­lat­chew ar­ki­tek­ter.

Att det kom­pro­mis­sas för myc­ket hand­lar ock­så om att näs­tan al­la de­talj­pla­ner över­kla­gas. Det här blir en form av mo­ment 22. För där folk pro­te­ste­rar mest, där ris­ke­rar det ock­så bli sämst re­sul­tat. Det­ta då de fär­di­ga hu­sen har om­ar­be­tats och änd­rats så myc­ket att slut­re­sul­ta­tet in­te all­tid hål­ler högs­ta kva­li­tet, och kans­ke in­te pas­sar in på plat­sen.

Ing­et nytt Men ing­en av ex­per­ter­na an­ser att plan-och bygg­la­gen el­ler över­kla­gan­de­pro­ces­sen bör re­for­me­ras.

– Bygg- och plan­pro­ces­sen är i grun­den bra, vi prö­var frå­gor och gör ett grund­ligt ar­be­te. Men visst, det tar lång tid, sä­ger Thor­leif Falk, stads­ar­ki­tekt på Stock­holm stad.

Ar­ki­tek­tur­histo­ri­kern Mar­tin Rör­by me­nar att det all­tid har sett ut så här i Stock­holm. I jäm­fö­rel­se med öv­ri­ga lan­det åter­finns det få bygg­na­der i Stock­holm som har bi­dra­git med mer än ba­ra sin grund­funk­tion, och fak­tiskt ska­pat mer­vär­de till plat­sen.

– Vi har in­te så många ex­em­pel i Stock­holm som stic­ker ut. Tit­tar man ute i lan­det finns det fler bygg­na­der som har haft en in­ver­kan, än vad man hit­tar i Stock­holm, sä­ger Mar­tin Rör­by.

Gott ex­em­pel Trots kri­ti­ken finns det trots allt pro­jekt idag där man fak­tiskt lyc­kats byg­ga hus som bi­drar med mer än ba­ra själ­va lä­gen­he­ter­na el­ler bygg­na­den. Och där grun­didén med byg­get bli­vit verk­lig­het, ut­an att nag­gas för myc­ket i kan­ter­na. Ett ex­em­pel är 18-vå­nings­hu­set Tens­ta torn. För­u­tom själ­va bygg­na­den har de drygt 240 styc­ken stu­dent­lä­gen­he­ter­na mitt i cent­rum bi­dra­git till en mer le­van­de och trygg plats. Och hu­set är långt ifrån all­mängil­tigt – i stäl­let stic­ker ge­stalt­ning­en verk­li­gen ut på plat­sen.

– Vi vill ska­pa hus som till­för nå­got ex­tra till om­rå­det och det här fal­let lyc­ka­des vi le­va upp till vår vi­sion, sä­ger Mar­tin Sund­vall, vd på bygg­fö­re­ta­get Åke Sund­vall som byggt Tens­ta Torn. 073-600 69 08 mi­[email protected]­rekt­press.se

VAR BYGGS NÄS­TA ME­NINGS­FUL­LA PRO­JEKT SOM IN­TE BLIR TRÅ­KIGT OCH SÖNDERKOMPROMISSAT? RA­HEL BE­LAT­CHEW, ar­ki­tekt: Hag­sät­ra hubb är en an­sats från sta­dens si­da som blir ett land­mär­ke med en spän­nan­de ar­ki­tek­tur. THOR­LEIF FALK, stads­ar­ki­tekt: Vi har mas­sor med pro­jekt i yt­ter­om­rå­de­na. Bland an­nat för­tät­nings­pro­jekt i Hag­sät­ra och Rågs­ved ska bi­dra med myc­ket. RE­GI­NA KE­VI­US, stads­bygg­nads- och ex­plo­a­te­rings­chef i Sund­by­berg: Sund­by­bergs stads­kär­na, där grä­ver vi ner järn­vä­gen. År 2027 kom­mer man in­te läng­re se någ­ra järn­vägs­spår, i stäl­let är plat­sen en grön pro­me­nad med väl­digt många nya mö­tes­plat­ser. MAR­TIN SUND­VALL, vd bygg­fö­re­ta­get Åke Sund­vall AB: Vi har fle­ra hög­hus­pro­jekt i för­or­ter som vi hop­pas kun­na ge av­tryck i fram­ti­den.

byg­gas. STIC­KER UT. I Hag­sät­ra pla­ne­ras ett hus som verk­li­gen stic­ker ut och ska­par mer­vär­de till plat­sen Men det här är ett un­dan­tag i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.