”Nu räc­ker det SL, skärpning!”

Hässelby Tidning - - Tyck Om! -

Jag fin­ner det märk­ligt att SL vå­gar hö­ja av­gif­ten år 2019 till sky­höga 890 kr för 30 da­gars för­se­ning­ar, in­ställ­da tåg, knök­ful­la bus­sar och all­män oord­ning.

Jag tror al­la tra­fi­kan­ter tyc­ker det känns li­te bakvänt då man från al­la po­li­tis­ka håll vill främ­ja kom­mu­nalt åkan­de.

För vis­sa är näst in­till 1 000 kro­nor myc­ket på­fres­tan­de för plån­bo­ken. Nu räc­ker det! Skärpning SL.

Plus att ef­ter sex vint­rar und­rar jag fort­fa­ran­de var bus­skur med vind­skydd är nå­gon­stans på Her­resta­vä­gen in­vid Plan­ta­gen? Nå­got SL full­stän­digt strun­tar i och skyl­ler på kom­mu­nen och and­ra.

FO­TO: KATE ALESTEDT

STÅTLIGT. ”De här stol­ta grönkåls­stån­den såg jag på min pro­me­nad vid Råcksta ko­lo­ni­träd­går­dar i för­ra vec­kan”, skri­ver Kate som skic­kat in vec­kans läsarbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.