Idas mju­ka konst är först ut på nytt gal­le­ri

Hässelby Tidning - - Sidan 1 -

22-åri­ga konst­nä­ren Ida Edin är först med att stäl­la ut i nya Gal­le­ri 16X på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Väl­ling­by. Med si­na fo­to­gra­fi­er och mål­ning­ar vill hon spri­da mer mjuk­het.

Pla­nen var egent­li­gen att Ida Edin skul­le hål­la på med fo­to­gra­fi. Men för ett år se­dan trött­na­de hon på att det var så grått ute när hon skul­le fånga mil­jö­er­na med sin ka­me­ra. I stäl­let bör­ja­de hon må­la för att få in mer färg i si­na konst­verk.

– Jag har ald­rig gått este­tisk lin­je men min mam­ma bru­kar sä­ga ”är det rätt så är det lätt” och även om det in­te all­tid är lätt att må­la så känns det skönt att få gö­ra nå­got för min egen skull, sä­ger hon.

Blev tip­sad av en kom­pis Från bör­jan fanns det ing­en tan­ke på att vi­sa upp kons­ten för nå­gon an­nan. Men ef­ter att en kom­pis tip­sat om nya Gal­le­ri 16X i Väl­ling­by sök­te Ida hit. För un­ge­fär sex vec­kor se­dan kom beske­det att hon var ut­ta­gen till att gö­ra den förs­ta ut­ställ­ning­en.

– Jag kän­de in­te igen num­ret när Estel­la (Bur­ga, från me­dar­ran­gö­ren La­va, reds an­märk­ning) ring­de så jag sva­ra­de in­te ut­an lyss­na­de av hen­nes med­de­lan­de. Se­dan ring­de jag min mam­ma som sa ”men har du ringt upp?” sä­ger Ida.

I fre­dags var det dags för ver­nis­sage här på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Väl­ling­by.

– Jag var helt lugn fram tills för två vec­kor se­dan, då blev jag jät­tener­vös. Tänk om det in­te kom­mer en en­da kot­te för­u­tom när­mast sör­jan­de, ha­ha, sä­ger Ida.

”Trött på hård­he­ten” Ut­ställ­ning­en he­ter ”Sua­vi­da­de” som be­ty­der mild­het och mjuk­het på por­tu­gi­sis­ka. Den består av tre fo­to­gra­fi­er och sju mål­ning­ar som al­la ge­stal­tar krop­par på oli­ka sätt.

– Jag är så trött på att al­la ska va­ra så hår­da he­la ti­den så ut­ställ­ning­en är en mot­pol till det. En av mål­ning­ar­na är en mans­rygg och för mig är det bland det mju­kas­te som finns. Han sit­ter fram­åt­böjd, med ax­lar­na ner­åt, sä­ger Ida.

Hen­nes tek­nik går ut på att först fo­to­gra­fe­ra mo­ti­vet och se­dan må­la av det. En Idas mål­ning­ar är ett själv­por­trätt men de and­ra konst­ver­ken fö­re­stäl­ler vän­ner och fa­milj.

– Jag har döpt var­je verk till per­so­nen det fö­re­stäl­ler. Själv­por­trät­tet he­ter ”Jag”, vil­ket känns pas­san­de ef­tersom he­la ut­ställ­ning­en är väl­digt myc­ket jag, sä­ger Ida.

På Gal­le­ri 16X ska unga konst­nä­rer få en chans att stäl­la ut si­na verk och sam­ti­digt få hjälp i ska­pan­de­pro­ces­sen. Ef­tersom Ida re­dan ha­de en klar bild av hur hon vil­le gö­ra ut­ställ­ning­en har La­va och Kul­tur­hu­set främst hjälpt till med prak­tis­ka de­tal­jer, som att sö­ka kulturstöd.

– Jag har fått ett så vär­de­fullt stöd, det här är ett per­fekt stäl­le att ha sin förs­ta ut­ställ­ning på. De känns så fint att de li­tar på mig och att det jag gör är bra, sä­ger Ida.

Nytt pro­jekt på gång Snart ska Ida dra igång ett nytt pro­jekt till­sam­mans med någ­ra kom­pi­sar. Det består i att gö­ra konst som se­dan ska tryc­kas på t-shirts. Men först ska hon vi­la li­te från ska­pan­det.

– Det har va­rit mer emo­tio­nellt drä­ne­ran­de att gö­ra det här än vad jag trod­de. Det är ju skit­läs­kigt att gö­ra nå­got för förs­ta gång­en! Men jag tror på att lyss­na på mag­käns­lan istäl­let för att tän­ka att man vill men in­te vå­ga.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KONST­NÄR. Ett av ver­ken är ett själv­por­trätt av Ida Edin, till de and­ra har hon an­vänt vän­ner och fa­milj som mo­tiv.

Emelie Henricson: 073-600 69 30, Eve­li­na Hertz: 073-600 69 36, Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou: 073-600 54 96 E-post: [email protected]­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.