Tap­pa­de hjul kan få sto­ra kon­se­kven­ser

Hässelby Tidning - - Motor -

Från den 1 ok­to­ber får bi­lä­ga­re by­ta från som­mar­däck till vin­ter­däck på bi­len. När man se­dan kört un­ge­fär 5-10 mil med vin­ter­däc­ken är det oer­hört vik­tigt att ef­ter­dra hjul­bul­tar­na, nå­got som många mis­sar.

En­ligt siff­ror från Trygg-han­sa loss­nar om­kring 100– 150 hjul per år bland de­ras kun­der. Det ris­ke­rar in­te ba­ra att få för­ödan­de kon­se­kven­ser för den som tap­par hju­let ut­an även för bi­lis­ter runt om­kring. För att mins­ka ris­ken för vobb­lan­de el­ler tap­pa­de hjul räc­ker det att ef­ter­dra hjul­bul­tar­na en gång ef­ter un­ge­fär 5-10 mils kör­ning.

– Det är en­kelt med ett fälg­kors, men för att in­te ris­ke­ra att dra dem för löst el­ler för hårt re­kom­men­de­rar jag att man in­för­skaf­far en mo­ment­nyc­kel. Är man osä­ker är det all­tid bäst att vän­da sig till en verk­stad, sä­ger Ste­fan Bra­la, spe­ci­a­list mo­tor­för­säk­ring­ar på Trygg-han­sa.

FOTO: MOSTPHOTOS

EF­TER­DRA. Kol­la att di­na däck sit­ter or­dent­ligt ef­ter 5–10 mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.