Träff­punk­ter för se­ni­o­rer

Hässelby Tidning - - Västerort -

För dig som är se­ni­or i Häs­sel­by el­ler Väl­ling­by och som fyllt 65 år finns fle­ra träff­punk­ter för ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter el­ler fi­ka. För mer in­for­ma­tion ring 08-508 04 334.

Växt­hu­set, Ång­er­man­na­ga­tan 162, Väl­ling­by • 11 de­cem­ber 13.00 Lus­se­fi­ka till All

sång­en. • 14 de­cem­ber Växt­hu­set stängt. • 15 de­cem­ber 13.00 Finsk ak­ti­vi­tet. Jut­tutu­pa, en växt­plats för nya idéer och ak­ti­vi­te­ter. Har du frå­gor, ring Kert­tu 073-963 03 97. • 17 de­cem­ber Julsche­ma bör­jar gäl­la. • 21 de­cem­ber 9.00–12.00 Jul­fru­kost till

själv­kost­nads­pris. • Vec­ka 52 stängt. • 2–4 ja­nu­a­ri Julsche­ma gäl­ler. • 7 ja­nu­a­ri Nytt ter­mins­sche­ma bör­jar

gäl­la. stock­holm.se/vaxt­hu­set fa­ce­book.com/vaxt­hu­set Häs­sel­går­dens ak­ti­vi­tets­cen­ter Or­mängs­ga­tan 10, Häs­sel­by Gård • 13 de­cem­ber 10.00 Lu­ci­a­tåg och fi­ka. • 14 de­cem­ber 15.30–18.30 Se­ni­or­dans

till Stan­dard Se­lec­tion Big Band. • 17 de­cem­ber Julsche­ma bör­jar gäl­la. • Vec­ka 52 stängt. • 2–4 ja­nu­a­ri Julsche­ma gäl­ler. • 7 ja­nu­a­ri Nytt ter­mins­sche­ma bör­jar

gäl­la. stock­holm.se/has­sel­gar­den

Ak­ti­vi­tets­cen­ter Fäst­man­sof­fan Star­bo­vä­gen 67, Näls­ta • 13 de­cem­ber 13.30 Julsång­er med

Ma­ria Afze­li­us. • 17 de­cem­ber Julsche­ma gäl­ler. • Vec­ka 52 stängt. • 2–4 ja­nu­a­ri Julsche­ma gäl­ler. • 7 ja­nu­a­ri Nytt ter­mins­sche­ma bör­jar

gäl­la. stock­holm.se/fast­mans­sof­fan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.