”Vi spa­rar ener­gi ge­nom att ploc­ka de lågt häng­an­de fruk­ter­na.”

Hässelby Tidning - - Västerort -

S:t Erik Mar­k­ut­veck­lings upp­drag är att kö­pa upp och skö­ta om fas­tig­he­ter i stads­ut­veck­lings­om­rå­den. I vän­tan på att de ska om­vand­las till bo­stä­der, ar­bets­plat­ser, tra­fik­plat­ser med me­ra, för­val­tas de på det sätt som är bäst för eko­no­min och mil­jön.

”I Slakt­hus­om­rå­det har vi mon­te­rat sol­pa­ne­ler och tar till­va­ra över­skotts­vär­men från vå­ra da­tor­hal­lar. Men de störs­ta mil­jö­vins­ter­na finns i var­dags­gne­tet och in­te i de of­fen­si­va mil­jö­sats­ning­ar­na”, me­nar Pär Sand­ström, ut­veck­lings­chef på S:t Erik Mar­k­ut­veck­ling.

”Vå­ra för­val­ta­re och drift­tek­ni­ker job­bar sys­te­ma­tiskt med åt­gär­der för att hål­la ener­gi­för­bruk­ning­en ne­re. De sto­ra mil­jö­vins­ter­na gör vi helt en­kelt ge­nom att skö­ta om vå­ra an­lägg­ning­ar – med sunt för­nuft och ge­nom att ploc­ka de lågt häng­an­de fruk­ter­na.”

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.