Jär­fäl­las tri­athlon­stjär­na trä­nar helst på hemmaplan TRIATLON.

Li­sa Nordén fann sin trä­nings­bas i Jär­fäl­la: ”Hit­ta­de Kall­häll un­der en cy­kel­run­da” 2013 fick hon bå­de Jer­ring­pri­set och ut­sågs till årets kvinn­li­ga id­rot­ta­re. Idag kal­las Jär­fäl­la­bon Li­sa Nordén för en av värl­dens ab­so­lut främs­ta tri­athle­ter. Trä­ning­en?

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Hon blev Li­sa med he­la svens­ka fol­ket ef­ter silv­ret i tri­athlon i Lon­don-os 2012. Se­dan dess har hon in­te va­rit myc­ket på hemmaplan. Vis­ser­li­gen har hon haft sin bas i Sund­by­berg i Stock­holm till­sam­mans med sam­bon, mountain­bi­ke­cy­klis­ten Cal­le Fri­berg. Men det var in­te för­rän de köp­te hu­set i Kall­häll som hon lan­da­de or­dent­ligt.

– Det var kanske li­te av en slump att vi hit­ta­de just det här hu­set. Men Cal­le är upp­vux­en här och en dag när vi var ute och cyk­la­de såg vi att det här var till sa­lu. Vi köp­te det i no­vem­ber 2017 och fick flyt­ta in re­dan i ja­nu­a­ri, be­rät­tar hon.

Pa­ret stortrivs. Hu­sen är ny­bygg­da och lig­ger pre­cis in­till Jär­va­fäl­tets nor­ra de­lar. Ba­ra någ­ra hund­ra me­ter bort be­tar kos­sor­na.

– För­ut var vi tvung­na att åka ge­nom he­la stan för att ta oss till vå­ra trä­nings­an­lägg­ning­ar. Det är myc­ket ut­rust­ning och in­te all­tid jät­te­bra att stå och träng­as på tun­nel­ba­nan bland för­kyl­ning­ar. Det här är per­fekt. Det är lik­som lan­det fast jät­tenä­ra stan, sä­ger Li­sa Nordén.

Cyk­la­de till Ita­li­en På kyl­skåpet sit­ter kort från ton­å­ren. Ett när Li­sa sit­ter upp på häst­ryg­gen och ett på en tur­kos cy­kel med väx­lar­na på ra­men. De ser ut som vil­ka fa­mil­je­fo­to­gra­fi­er som helst, men de be­rät­tar om en vik­tig tid i Li­sas liv.

– Jag var en hästtjej från bör­jan. Jag plug­ga­de na­tur på gym­na­si­et och vil­le bli flyg­vär­din­na el­ler pi­lot. En dag vil­le mam­ma cyk­la till Ita­li­en för att fi­ra sin 40-års­dag så jag häng­de på.

De pac­ka­de cyk­lar­na med sov­säc­kar och ligg­un­der­lag och la­gom till mam­mans fö­del­se­dag kom de fram till Venedig och dop­pa­de tår­na i Me­del­ha­vet.

– Jag upp­täck­te att det var kul med kon­di­tions­id­rott och att jag var bra på det. Se­dan ställ­de jag upp i en tri­athlon­täv­ling hem­ma i Skåne och året ef­ter, 2002, var jag med i ju­ni­or-sm, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag tror att jag spor­ra­des av att ju mer jag trä­na­de desto bätt­re blev jag. Det hand­la­de in­te om peng­ar på sam­ma sätt som i häst­spor­ten. Det spe­la­de ing­en roll vad jag het­te i ef­ter­namn el­ler vad jag ha­de för häst. Det hand­la­de om min trä­ning, sä­ger hon.

Ett år se­na­re vann Li­sa sitt förs­ta Sm-guld och se­dan dess har hon kam­mat hem mäng­der av mäs­ter­skaps­me­dal­jer.

– Jag tror 2012 var mitt bäs­ta år. Det är ett så­dant där år jag tän­ker till­ba­ka på då allt var på topp. Jag var in­te i OS för att gäs­ta på pal­len utan jag var rik­tigt bra.

Ano­nym i var­da­gen Idag trä­nar Li­sa 25 tim­mar i vec­kan. När Stock­holmdi­rekt träf­far hen­ne hem­ma i hu­set i Kall­häll har kloc­kan pre­cis sla­git 11 men Li­sa har re­dan hun­nit trä­na två tim­mars sim­ning.

Fle­ra av pas­sen blir av på Jär­va­fäl­tet an­nars är Gör­väln bra för bå­de si­mi­ning och cyk­ling och har hon någ­ra mi­nu­ter över hän­der det att hon sprin­tar runt vil­la­om­rå­det.

Men om gran­nar­na blir star­struc­ked vå­gar hon in­te sva­ra på.

– Jag tror att vi är gans­ka ano­ny­ma i var­dag­li­ga sam­man­hang. In­te så många som läg­ger mär­ke till en på tun­nel­ba­nan. Men när vi ha­de flyt­tat in sa en gran­ne ”Men var­för har ing­en sagt att det var ni som skul­le flyt­ta hit”, sä­ger hon och skrat­tar.

Vad har du för pla­ner fram­ö­ver?

– Dels vill jag fo­ku­se­ra än­nu mer på cyk­ling­en. Trä­na in­för täv­ling­ar i bå­de au­gusti och sep­tem­ber näs­ta år. jon­na.claes­[email protected]­rekt­press.se

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

„Namn: Li­sa Nordén „Ål­der: 34 „Bor: Hus i Kal­hälls vil­las­tad „Gör: Tri­at­let med bå­de Sm-guld och Os-sil­ver i ba­ga­get „Tre bäs­ta trä­nings­stäl­le­na: Jär­va­fäl­tet, Gör­väln, Jär­fäl­la­ba­det.EN AV DE BÄS­TA.Li­sa Nordén, en av sve­ri­ges bäs­ta tri­athle­ter, har flyt­tat till Kall­häll. Där har hon när­het till Jär­va­fäl­tet som är en per­fekt trä­nings­plats.

„Sam­spel: ”Ar­mar­na ska va­ra kom­pak­ta och pend­la i takt med be­nen”, sä­ger hon. „Ned­tramp: ”Lan­da med fo­ten rakt un­der dig. Man ska in­te se ro­set­ten på skon”, sä­ger hon.

Jon­na Claes­son

„Håll­ning: ”När du spring­er ska du få käns­lan av att du är en box­a­re i mot­vind. Var li­te lätt fram­åt­lu­tad”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.