Tra­fik på ta­pe­ten i Rid­der­svik

Hässelby Tidning - - Sidan 1 -

Många kom när fram­tids­pla­ner­na för Rid­der­svik skul­le dis­ku­te­ras på sta­dens sam­rådsmö­te. En åter­kom­man­de frå­ga var: Hur blir det med tra­fi­ken?

Rid­der­svik ska få nya in­vå­na­re. På den gam­la träd­sko­lan mel­lan Löv­sta­vä­gen och Rid­der­sviks gård, mark som idag in­te an­vänds, ska det byg­gas nya bo­stads­kvar­ter. Pla­nen är 600 lä­gen­he­ter och rad­hus – runt hälf­ten hy­res­rät­ter, hälf­ten bo­stads­rät­ter – för­sko­la och vårdoch om­sorgs­bo­en­de.

I tis­dags höll sta­den sam- rådsmö­te om pla­ner­na i Rid­der­sviks fol­kets hus. Det var öp­pet hus un­der fy­ra tim­mar, och det var fullt he­la ti­den. In­tres­set är stort.

Bland be­sö­kar­na fanns många åsik­ter om för­sla­get, bå­de po­si­ti­va rös­ter och and­ra som helst ha­de ve­lat be­hål­la plat­sen oför­änd­rad.

En sak oro­a­de i prin­cip al­la: Hur pla­ne­rar man för tra­fi­ken som kom­mer med al­la nya gran­nar?

– Bo­stä­der­na blir sä­kert fint men det är då­ligt pla­ne­rad kom­mu­ni­ka­tion, sa Mi­kael Skogs­tröm. En åsikt många in­stäm­de i. – Jag åker 541:an var­je dag och den är full un­der rus­nings­tra­fi­ken. Det byggs dess­utom vid Åker­myn­tan och gam­la Knal­len i nor­ra vil­las­tan. De tän­ker in­te på hel­he­ten, sa Ca­ri­na Hil­ler­hag.

P-ta­len är 1 p-plats per hus­håll för rad­hu­sen och 0,6 p-plat­ser per hus­håll i fler­bo­stads­hu­sen, plus tio pro­cent be­sökspar­ke­ring. Fle­ra tror att det kan bli fler par­ke­ra­de bi­lar på be­fint­li­ga ga­tor.

En­ligt tra­fik­pla­ne­ra­re Ax­el Nelstrand in­går en­dast tra­fik- lös­ning­ar ”på lo­kal ni­vå”.

– Det blir nya vägar i själ­va om­rå­det och cy­kel­ba­nan för­längs från Åker­myn­tan till Rid­der­svik. Men det al­la und­rar är ”hur blir det när jag tar bi­len till stan?” Det in­går inga åt­gär­der ut­an­för plan­om­rå­det i in­ve­ste­rings­be­slu­tet, sä­ger han. Han fort­sät­ter: – Sam­ti­digt in­ne­bär det­ta ett bätt­re un­der­lag för ökad tur­tät­het för bus­sar­na. SL har ju som mål att al­la ska kun­na sit­ta på bus­sen, sä­ger Ax­el Nelstrand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.