Snäl­la tänk på mil­jön – för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner

Hässelby Tidning - - Tyck Om! -

Män­ni­skor fat­tar in­te. Män­ni­skor fat­tar in­te att det är all­var­ligt, att det mås­te ske en för­änd­ring in­om kort för att kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner ens ska kun­na le­va på den­na pla­net. För att de ens ska kun­na se snö, kun­na an­das frisk luft ut­an att få lung­sjuk­do­mar ”se­na­re i li­vet”. Män­ni­skor mås­te bör­ja för­stå att det in­te hjäl­per att ba­ra sop­sor­te­ra hem­ma.

I som­ras blev jag rädd. I sto­ra de­lar av värl­den, även län­der som in­te bru­kar upp­nå mer än 25 gra­der på som­rar­na gick helt plöt­ligt upp till 40 gra­der. Män­ni­skor dog på grund av het­tan. Vi i Sve­ri­ge ha­de helt slut på fläk­tar i af­fä­rer­na. Al­la brand­män var fullt upp­tag­na lan­det runt. Det brann på ett an­tal plat­ser i Sve­ri­ge och vi be­höv­de kal­la in brand­män och flyg­plan som kun­de släp­pa vat­ten­bom­ber över vå­ra svens­ka sko­gar som höll på att gå upp i rök, bok­stav­ligt ta­lat.

Jag tror in­te att det var så många som fak­tiskt tänk­te på VAR­FÖR det kan ha bli­vit så­här. De fles­ta tänk­te väl ”Gud vad skönt med värme”. ”Änt­li­gen”, men jag kän­de sna­ra­re ång­est. När hal­ten av växt­hus­ga­ser ökar i at­mo­sfä­ren så stan­nar mer värme kvar vid jor­dy­tan. Det är där­för det blir så varmt. Och det kom­mer ba­ra bli var­ma­re och var­ma­re om vi in­te gör nå­got nu. Det sti­ger på grund av att vi män­ni­skor åker för myc­ket bil, flyg­plan, shop­par för myc­ket och släp­per ut för myc­ket kol­di­ox­id. Men ock­så på grund av vår kär­lek till kött.

Jag tyc­ker att det är helt ab­surt hur män­ni­skor kan slänga skräp rakt på mar­ken, fly­ga fle­ra gång­er per år och nju­ta av det. Har de ing­en em­pa­ti för de­ras barn? De för­stör ju li­vet för dem de äls­kar mest. Men jag har full för­stå­el­se för män­ni­skor som in­te har till­räck­ligt myc­ket peng­ar på bank­kon­tot för att kö­pa eko­lo­giskt eller ta tå­get. Det är dyrt att va­ra mil­jö­vän­lig på vis­sa sätt. Men man mås­te kun­na hit­ta sa­ker man själv kan gö­ra ut­an att det ska på­ver­kas av den eko­no­mi som man har. Det kos­tar in­te att t.ex. gå ut och ploc­ka upp skräp.

Det mås­te va­ra så att män­ni­skor är för la­ta. Eller, jag vet att det är så. De är för la­ta för att bry sig och tror att al­la and­ra ska gö­ra det åt dem, och det är ing­et håll­bart tan­ke­sätt, var­ken för oss eller för kli­ma­tet.

Om vi in­te mins­kar vå­ra kol­di­ox­id­ut­släpp, fort­sät­ter äta kött, fort­sät­ter att shop­pa li­ka myc­ket så kom­mer det gå åt sko­gen. Om vi in­te gör nå­got de kom­man­de fem åren så kom­mer det ba­ra gå ner­åt. Då har vi in­te läng­re nå­gon chans att vän­da på pro­ble­men. Ex­tre­ma ka­ta­stro­fer såsom tsu­na­mis, jord­skalv och ex­tre­ma ovä­der. Vi har ock­så kom­mit upp allt mer i ex­trem­tem­pe­ra­tu­rer runt om i värl­den.

Des­sa är ba­ra någ­ra av de pro­blem vi män­ni­skor ska­pat de se­nas­te åren. Tänk på det

Ta cy­keln, gå eller åk kom­mu­nalt istäl­let för bil. Sop­sor­te­ra hem­ma. Ta tå­get istäl­let för fly­get. Snäl­la tänk på mil­jön. Tänk på näs­ta ge­ne­ra­tion. Tänk på vad ni har gett den kom­man­de ge­ne­ra­tio­nen. Ni har läm­nat mas­sa skit som vi nu mås­te ta hand om. Vil­ken fin pre­sent. All­män­nyt­tan är vårt ge­men­sam­ma arv, om än re­jält brand­skat­tad. Rätt för­val­tad ger den sam­häl­let en möj­lig­het att er­bju­da al­la män­ni­skor en bo­stad och mot­ver­ka seg­re­ga­tio­nen. All­män­nyt­tan är in­te en blågrön ak­tie; den är din och min egen­dom.

Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm skrev i ett svar till mig 5/12 att ”Stock­holm ska ha en håll­bar bo­stads­för­sörj­ning med bo­stä­der som al­la har råd att ef­ter­frå­ga. Vi vill att all­män­nyt­tan ska ut­veck­las. Det ska rå­da blan­da­de upp­lå­tel­se­for­mer i he­la sta­den.” Man vill där­för ”gö­ra en in­ven­te­ring av all­män­nyt­tans be­stånd för att ha en be­red­skap att kun­na sä­ker­stäl­la en fort­satt hög ny­pro­duk­tion av hy­res­rät­ter i hän­del­se av säm­re eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar för sta­den.”

Vil­ka eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar rör det sig om? Stock­holm har så vitt som jag för­står god eko­no­mi. Sär­skilt som det nya sty­ret tyc­ker sig ha fun­nit ut­rym­me för en helt onö­dig skat­te­sänk­ning. I mi­na ögon fö­re­fal­ler det som att Mil­jö­par­ti­et har kom­pro­mis­sat in sig i ett hörn. De har gått med på att ”ut­re­da om det över hu­vud ta­get finns ob­jekt som skul­le kun­na säl­jas vid ett svårt eko­no­miskt lä­ge.” Jag tror att vi är många som för­står att grän­sen lätt för­skjuts när tan­ken är väckt och skat­ten är sänkt. Vi har sett vad de bor­ger­li­ga par­ti­er­na gör med skat­ter och mil­jö på riks­pla­net. Nu åter­står att se om Mil­jö­par­ti­et svi­ker si­na ide­al på det lo­ka­la pla­net.

Hy­res­gäs­ter vill ogär­na lyx­re­no­ve­ra. Hy­res­gäs­ter är håll­ba­ra. All­män­nyt­tan är håll­bar; eko­no­miskt, mänsk­ligt och mil­jö­mäs­sigt. Vär­na om All­män­nyt­tan, Mil­jö­par­ti­et. Svik in­te era på­ståd­da ide­al för att få in­vi­ga yt­ter­li­ga­re en gå­ga­ta.

Ma­ja By­strömTänk på: Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att få plats i tid­ning­en. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att pub­li­ce­ras på Stock­hol­mdi­rekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.