Häs­sel­by­bor käm­par för Löv­sta­ba­det

Hässelby Tidning - - Sidan 1 -

In­nan jul kom be­ske­det att Löv­sta­ba­det och Lövs­ta båt­klubb för­svin­ner om nya Lövs­ta vär­me­verk byggs. Nu mo­bi­li­se­rar Häs­sel­by­bor­na i en ny Fa­ce­book­grupp för att räd­da ba­det och båt­klub­ben.

Det var i mit­ten av de­cem­ber som Stock­hol­mdi­rekt kun­de be­rät­ta att Löv­sta­ba­det och båt­klub­bar­na in­till kan tving­as flyt­ta när nya Lövs­ta vär­me­verk byggs.

Fle­ra lä­sa­re har hört av sig ef­ter vår ar­ti­kel och va­rit upp­rör­da över att ba­det kan flyt­tas. En som re­a­ge­rat är Lot­ta Hers­löf, bo­en­de i Häs­sel­by villastad.

– Jag tror in­te att det finns plats för ett nytt bad el­ler för båt­klub­bar­na i när­om­rå­det så det mås­te få va­ra kvar. Där­för star­ta­de jag en Fa­ce­book­grupp där folk kan sam­las och rätt in­for­ma­tion kan spri­das, sä­ger Lot­ta Hers­löf.

Grup­pen ”Be­va­ra Löv­sta­da­det och Lövs­ta båt­klubb”, som star­ta­des i fre­dags, har i skri­van­de stund 543 med­lem­mar.

– Många för­står ju att det be­hövs ett nytt vär­me­verk, men är oro­li­ga för mil­jö­gif­ter­na som kan kom­ma upp när man mudd­rar sjö­bott­nen. Se­dan får man in­te glöm­ma barn­per­spek­ti­vet – att kun­na cyk­la till sin bad­plats ut­an att be­hö­va få skjuts av si­na för­äld­rar, sä­ger Lot­ta.

Att Kyrk­hamn har ut­setts till Stock­holms tys­ta­de plats och att det finns pla­ner på att gö­ra om­rå­det till ett na­tur­re­ser­vat är aspek­ter som mås­te tas upp, me­nar Lot­ta. Hon vill att po­li­ti­ker­na nu ska tän­ka ige­nom frågan ett varv till.

– En­ligt Stock­holms Ex­er­gis vd skul­le Häs­sel­by vär­me­verk kun­na re­no­ve­ras och då stå kvar i 40-50 år. Det tyc­ker jag ver­kar rim­ligt, sä­ger hon.

FO­TO: STEL­LA PA­PA­PA­NA­GI­O­TOU

Eve­li­na Hertz HOTAS. Pi­ren som ska hö­ra till Lövs­ta vär­me­verk ska en­ligt de nya pla­ner­na lig­ga där Löv­sta­ba­det och båt­klub­bar­na lig­ger idag. Nu sam­las Häs­sel­by­bor för att ba­det ska be­va­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.