MEDIESÄLJARE

Hässelby Tidning - - Hej Hässelby -

Vi står in­för en spän­nan­de fram­tid och be­hö­ver stär­ka upp vå­ra or­ga­ni­sa­tio­ner med nya am­bi­tiö­sa mediesäljare med stort driv och vil­ja att gö­ra af­fä­rer och ha ro­ligt på job­bet. Vi vär­de­rar per­son­li­ga egen­ska­per som po­si­tiv ener­gi, mod, so­ci­al kom­pe­tens och för­må­ga att ar­be­ta i team högt i den­na re­kry­te­ring. Som säl­ja­re krävs det att du är starkt re­sul­ta­t­o­ri­en­te­rad och ser till att sa­ker hän­der. Du har en po­si­tiv in­ställ­ning och en at­ti­tyd som smit­tar av sig till så­väl kol­le­gor som kun­der. Du är en per­son som tyc­ker om att ta ett stort eget an­svar och drivs av att hit­ta lös­ning­ar för kun­der. För­må­ga att ar­be­ta struk­tu­re­rat och pla­ne­rat är en för­ut­sätt­ning för att kla­ra av att upp­nå för­vän­ta­de re­sul­tat. Vi är ett fram­åt­strä­van­de po­si­tivt fö­re­tag där du som säl­ja­re spe­lar en vik­tig roll för vår fram­gång. Den lo­ka­la gra­tis­tid­ning­en är Stock­holms störs­ta le­ve­ran­tör av lo­ka­la ny­he­ter. Vi spe­lar en oer­hört stor roll för så­väl vå­ra lä­sa­re som för vå­ra an­non­sö­rer. Vå­ra an­non­sö­rer är bå­de den lil­la bu­ti­ken runt hör­net och den sto­ra na­tio­nel­la bu­tiksked­jan. Vi kom­mer att an­vän­da oss av lö­pan­de re­kry­te­ring, så dröj in­te med din an­sö­kan. An­mäl ditt in­tres­se till

salj.stock­[email protected]­rekt­press.se med cv och per­son­ligt brev bi­fo­gat i din an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.