Åter­vin­nings­sta­tio­nen i Råcksta flyt­tar

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Den 17 ja­nu­a­ri flyt­tar åter­vin­nings­sta­tio­nen i Råcksta från tun­nel­ba­nan, 250 me­ter bort på Jämt­lands­ga­tan mot Bergs­lags­vä­gen.

– Det är sta­den som har sagt upp plat­sen. Det har va­rit dis­kus­sio­ner om den där plat­sen gans­ka länge. Nu gör vi ett för­sök att flyt­ta den, sä­ger An­ni­ka Ahl­berg, re­gi­on­chef, För­pack­nings- och Tid­nings­in­sam­ling­en.

Hon po­äng­te­rar att åter­vin­nings­sta­tio­nen en­bart är till för för­pack­ning­ar och tid­ning­ar, som ska läg­gas i be­hål­lar­na.

– Fun­kar det in­te där kom­mer vi ta bort den och då finns det ing­en åter­vin­ning i Råcksta.

FO­TO: HELENA BROSS

KAOS. Så här har det ti­di­ga­re sett ut vid åter­vin­nings­sta­tio­nen i Råcksta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.