Lä­ka­ren: ”Det finns ett stig­ma kring hiv”

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Hälf­ten av de barn och unga som le­ver med hiv i Sve­ri­ge be­hand­las på barn­hiv­mot­tag­ning­en i Hud­dinge. Där job­bar Sand­ra So­e­ria-at­mad­ja som barn­lä­ka­re.

Näs­tan al­la barn som le­ver med hiv i Sve­ri­ge har bli­vit smit­ta­de av sin mam­ma och är föd­da ut­om­lands i län­der där mam­man in­te haft till­gång till me­di­cin el­ler in­te ve­tat om att hon har hiv.

– Om mam­man är väl­be­hand­lad är ris­ken att bar­net smit­tas mi­ni­mal. Är vi­rus- ni­vå­er­na till­räck­ligt lå­ga kan man fö­da bå­de med kej­sar­snitt el­ler va­gi­nalt, sä­ger Sand­ra So­e­ria-at­mad­ja, barn­lä­ka­re på barn­hiv­mot­tag­ning­en vid Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus i Hud­dinge.

My­ter och för­do­mar I sitt ar­be­te mär­ker hon att det fort­fa­ran­de finns my­ter och för­do­mar kring hiv. En är att många tror att man fort­fa­ran­de blir väl­digt sjuk om man har hiv. En an­nan är att många in­te vet att per­so­ner med väl­be­hand­lad hiv in­te smit­tar.

Okun­ska­pen finns även hos sjuk­vårds­per­so­nal som in­te är spe­ci­a­li­se­ra­de på hiv, me­nar Sand­ra So­e­ria-at­mad­ja, vil­ket le­der till att per­so­ner med hiv stig­ma­ti­se­ras.

– Man kan tyc­ka att de som job­bar in­om sjuk­vår­den bor­de ha hängt med och det är sä­kert många som har koll, men vi hör än­då om det från vå­ra pa­ti­en­ter. Att de till ex­em­pel sät­ter på sig dubb­la hands­kar, sä­ger hon.

Re­gel­bund­na vi­rus­mät­ning­ar Per­so­ner med hiv för­vän­tas ha en li­ka lång livs­längd som and­ra så länge sjuk­do­men är väl­be­hand­lad. Vi­rus­ni­vå­er­na mäts med jäm­na mel­lan­rum på sjuk­hus och må­let är att de ska va­ra så lå­ga att de in­te kan mä­tas.

Om vi­rus­ni­vå­er­na är omät­ba­ra vid minst två mät­till­fäl­len med tre till sex må­na­ders mel­lan­rum kan den be­hand­lan­de lä­ka­ren skri­va ett in­tyg om att pa­ti­en­ten in­te be­hö­ver be­rät­ta om sin hiv för sex­u­el­la part­ners.

En an­led­ning till att stig­mat häng­er kvar tror Sand­ra So­e­ria-at­mad­ja be­ror på att många har kvar den gam­la bil­den av hiv.

– Att det är en sex­u­ell smit­ta gör att det upp­står stig­ma och skam. Många av vå­ra pa­ti­en­ter har ut­ländsk bak­grund från län­der där stig­mat är väl­digt sort, men även vux­na som smit­tas i Sve­ri­ge be­rät­tar att de mär­ker av det här. Eve­li­na Hertz

FO­TO: PRIVAT

JOB­BAR. Sand­ra So­e­ri­aat­mad­ja är barn­lä­ka­re på barn­hiv­mot­tag­ning­en vid Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus i Hud­dinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.