In­te ut­vi­lad? Så max­ar du årets se­mester­da­gar

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Till­ba­ka på job­bet ef­ter jul- och ny­års­le­dig­he­ten? Miss­trös­ta in­te, det finns nya le­dig­he­ter att se fram emot.

För den som spe­la­de sin kort rätt var 2018 ett rik­tigt guld­år för den som vil­le maxa sin se­mes­ter. Även årets rö­da da­gar in­fal­ler på ett för­del­ak­tigt sätt, spe­ci­ellt om du ar­be­tar på var­da­gar. När du nu pla­ne­rar in­för årets le­dig­he­ter gäl­ler det att va­ra stra­te­gisk.

Ju­len 2019 är en rik­tig guld­gru­va. Med en­dast 5 da­gars se­mesterut­tag kan du få 16 da­gars sam­man­häng­an­de le­dig­het. En­ligt re­se­by­rå­ked­jan Tic­kets Si­fo­un­der­sök­ning pla­ne­rar 7 pro­cent av al­la svens­kar att ut­nytt­ja det.

Även un­der påsken finns möj­lig­het till en läng­re le­dig­het. Med 4 da­gars se­mesterut­tag kan du få 10 da­gars le­dig­het. Re­la­tions­vålds­cent­rum In­nersta­den Re­la­tions­vålds­cent­rum Syd­ost Re­la­tions­vålds­cent­rum Väst Re­la­tions­våld­cen­t­rum Syd­väst

Kristi­an Ri­sen­fors

FO­TO: MOSTPHOTOS

Påsk: 10 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 1518 april el­ler 23-26 april) Förs­ta maj: 9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 29-30 april och 2-3 maj) Kristi him­mels­färd: 9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, TÄNK TILL. 27-29, 31 maj) Na­tio­nal­da­gen: 9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 3-5, 7 ju­ni) Bå­de Kristi him­mels­färd och Na­tio­nal­da­gen: 11 da­gar le­digt (ta 5 se­mester­da­gar, 31 maj och 3-5, 7 ju­ni) Det gäl­ler att pla­ne­ra si­na se­mester­da­gar väl. Mid­som­mar: 9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 17-20 ju­ni) Jul & Ny­år: 16 da­gar le­digt (ta 5 se­mester­da­gar, 23, 27, 30 de­cem­ber och 2-3 ja­nu­a­ri)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.