Vård­plat­ser­na fort­sät­ter att mins­ka i Stock­holm

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Sve­ri­ge lig­ger på en bot­ten­pla­ce­ring när man jäm­för an­ta­let vård­plat­ser med and­ra län­der i Eu­ro­pa och värl­den. Och den nedåt­gå­en­de tren­den ser ut att fort­sät­ta.

Sve­ri­ge har den lägs­ta an­de­len vård­plat­ser bland de ut­veck­la­de län­der­na i OECD. Från 2006 till 2017 mins­ka­de an­ta­let vård­plat­ser från ung­e­fär 2,9 till 2,2 per tu­sen in­vå­na­re, en­ligt en rap­port från So­ci­al­sty­rel­sen.

– Man är gans­ka över­ens om att vård­plats­bris­ten är en av de ab­so­lut störs­ta flask­hal­sar vi har i vår­den i dag, sä­ger Pa­trik Hi­de­fjäll, ut­re­da­re på So­ci­al­sty­rel­sen, till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Stock­holm sämst i klas­sen I Re­gi­on Stock­holm fanns i ge­nom­snitt en­dast 1,88 vård­plat­ser per 1 000 in­vå­na­re år 2016, och en­dast 1,77 år 2017. Sve­ri­ge lig­ger allt­så i bot­ten in­ter­na­tio­nellt, och Stock­holm un­der riks­snit­tet i lan­det.

Två för­kla­ring­ar Det finns två hu­vud­sak­li­ga för­kla­ring­ar till de dyst­ra siff­ror­na och de allt fär­re plat­ser­na på sjuk­hu­sen. Dels hand­lar det om me­di­cins­ka land­vin­ning­ar som ra­tio­na­li­se­rat vår­den. Dels hand­lar det om att vård­plat­ser stängs på grund av bris­ten på fram­för allt sjuk­skö­ters­kor.

– Ut­veck­ling­en är tve­eg­gad kan man sä­ga. Många gång­er har det setts som att det är ett tec­ken på att man har en avan­ce­rad vård, men mins­kar an­ta­let vård­plat­ser snab­ba­re än be­ho­vet går ner är det ett pro­blem, sä­ger Pa­trik Hi­de­fjäll 073-600 69 08 mi­[email protected]­rekt­press.se

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

Mi­chael Toll Louise Bornhall [email protected]­rekt­press.se OLYCKA. Det var i no­vem­ber som ett 3-årigt barn av­led av si­na ska­dor ef­ter att ha bli­vit påkörd av buss i Sö­der­ber­ga al­lé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.