Ta in­te bort Löv­sta­ba­det – in­rät­ta re­ser­vat i Kyrk­hamn

Hässelby Tidning - - Tyck Om! -

Visste du att det ro­fyll­da om­rå­det vid Löv­sta­ba­det plöts­ligt har ham­nat i strål­kas­tar­lju­set? Den 14 de­cem­ber skrev Di­rekt­press att Löv­sta­ba­det, Lövs­ta båtsäll­skap och Kyrk­hamns Varvs­för­e­ning mås­te flyt­ta. Skä­let är att Löv­stas nya vär­me­verk nu vill ha ytan för en pir och ett trans­port­band.

Vi i Stock­holms Na­tur­skydds­för­e­ning kän­ner till om­rå­det väl och be­dö­mer att det blir väl­digt svårt att er­sät­ta Löv­sta­ba­det då det norr om ba­det är mest klipptstrand och ne­dan­för Rid­der­sviks gård, sö­der om de­po­ni­er­na, är det en eko­lo­giskt sär­skilt käns­lig na­turstrand med ett rikt få­gel­liv som in­te bör gö­ras om till bad­strand med till­farts­väg etc. Lövs­ta-kyrk­hamn­rid­der­svik är ett myc­ket upp­skat­tat na­tur- och fri­lufts­om­rå­de som i sin hel­het upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na för att bli na­tur­re­ser­vat.

Ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret har an­märkt på spräng­sten­sval­lar­na kring de­po­ni­er­na, “grö­na kul­lar­na” in­för den ur­sprung­li­ga pla­ce­ring­en av pi­ren. Vi an­ser dock att en grund­lig för­stärk­ning av de nu svik­tan­de spräng­sten­sval­lar­na, som hål­ler in­ne in­ne­hål­let i de­po­ni­er­na, kan bi­dra till att nya pi­ren och trans­port­ban­det kan byg­gas ut­an att t.ex. Löv­sta­ba­det be­hö­ver för­svin­na.

Löv­sta­ba­det bi­drar till ett le­van­de Kyrk­hamn-lövs­ta som­mar­tid och om om­rå­det kring bad­plat­sen istäl­let får ka­rak­tä­ren av ett brum­man­de in­du­stri­om­rå­de ris­ke­rar en del av Kyrk­hamn-lövs­ta att bli klart mind­re at­trak­tivt. Vi är över­ty­ga­de om att många vill ha kvar det na­tur­skö­na Löv­sta­ba­det och att det bör in­gå i det ut­lo­va­de Kyrk­hamns na­tur­re­ser­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.