HÄR ÄR SVENS­KAR­NA SOM JA­GAR ME­DALJ I GÖ­TE­BORG RESERV

Hästsport - - STOR EM-GUIDE -

Pa­trik Kit­tel

Ål­der: 39 år.

Bor: Not­tuln, Tyskland.

Världs­rank­ning: 11.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Nio. Tre OS, två VM, fy­ra EM.

Me­dal­jer: EM-brons 2011.

Häst: De­ja, 13.

Äga­re: Ma­rie Ha­ward.

Re­serv­häst: Delau­nay, 11 år.

Till­sam­mans med De­ja dan­sar Kit­tel fram på ba­nan, men pi­af­fen är en akil­les­häl. Med en bätt­re pi­aff skul­le de kun­na flå­sa top­pen i nac­ken. Po­ten­ti­al att gå till fre­e­sty­le­fi­na­len. La­gan­ka­re. Kom på 16:de plats i OS för­ra året.

Öv­rigt: Starkt en­ga­ge­rad i svensk dres­syr. Har många ele­ver. Bli­vit hårt ut­satt för nät­hat av djur­rätts­ak­ti­vis­ter. Sä­ger idag ”Vi kan ald­rig änd­ra på att någ­ra smy­ger i bus­ken och vill en il­la. Vi får le­va med det”.

Ro­se Mat­hi­sen

Ål­der: 58 år.

Bor: Äng­el­holm

Världs­rank­ning: 41

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: EM 2011, reserv OS 2012.

Me­dal­jer: Inga.

Häst: Zui­denwind, 13 år.

Äga­re: Per Ru­nes­son.

Det­ta par är re­ge­ran­de svens­ka mäs­ta­re. Kom­mer var­ken bril­je­ra el­ler gö­ra nå­gon be­svi­ken. Ett helgju­tet la­ge­ki­page. Har höjt sig ett par snäpp i år. Går vi­da­re till Spe­ci­a­len.

Öv­rigt: Togs ut som reserv till OS i Rio men tac­ka­de nej. Nå­got hon ång­rat djupt ef­tersom re­ser­ven fick ri­da. ”Jag var en sån idi­ot, få en sån chans och in­te ta den”, sä­ger hon.

The­re­se Nils­ha­gen

Ål­der: 34 år.

Bor: Lö­ning­en, Tyskland.

Världs­rank­ning: 27.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: OS 2016.

Me­dal­jer: Inga.

Häst: Dan­te Wel­ti­no, 10 år.

Äga­re: Dres­surp­fer­de Leistung­sz.

Var för­ra årets he­tas­te roo­kie och blev ut­ta­gen till OS i Rio. Väl där var Dan­te halt. Gjor­de come­back i vå­ras och har le­ve­re­rat idel toppre­sul­tat. Se­nast i Aachen med en fem­te­plats på näs­tan 80 pro­cent. Hål­ler for­men i sig går Nils­ha­gen till fre­e­sty­le­fi­nal och tar en stark pla­ce­ring. Fram­ti­dens sto­ra svens­ka stjär­ne­ki­page är re­dan här.

Öv­rigt: Nils­ha­gen är en för­ortstjej som ald­rig ha­de egen häst. Var medryt­ta­re och häst­skö­ta­re i Stock­holm in­nan hon drog till Tyskland och job­ba­de sig upp. Re­spekt.

Tin­ne Vil­helm­son Silfvén

Ål­der: 50 år.

Bor: Upp­lands Väs­by.

Världs­rank­ning: 22.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: 21. Sju OS. Fem VM. Nio EM.

Me­dal­jer: EM-brons lag 2007 och 2005.

Häst: Pa­ri­don Ma­gi, 14 år.

Äga­re: Lövs­ta Stu­te­ri.

Med bäs­ta häs­ten Don Au­ri­el­lo ska­dad har Pa­ri­don Ma­gi fått kli­va in. Va­lac­ken har en bra bit kvar till den ma­gis­ka 80-pro­cents­grän­sen, trots ex­em­pla­risk rid­ning. En trygg run­da för la­get är att vän­ta. Går se­dan vi­da­re till Spe­ci­a­len. Öv­rigt: En av fy­ra svens­kar som gjort sju OS och som fort­fa­ran­de är ak­tiv. Sik­tar mot To­kyo 2020. Blir i så fall en­sam svensk om åt­ta.

Ma­lin Nils­son

Ål­der: 28 år.

Bor: No­tuln, Tyskland.

Världs­rank­ning: 111.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Noll.

Me­dal­jer: Inga.

Häst: Bon-Ami, 11 år.

Äga­re: Fröså­ker Gård

Ma­lin Nils­son har snabbt gått från att va­ra en jät­te­ta­lang till ­full­fjärd­rad Grand Prix-ryt­ta­re av i­nter­na­tio­nell slag­kraf­tigt mått. Har in­te ens hun­nit in i lands­la­get. Hon gjor­de ny­li­gen tre star­ka rit­ter i Aachen och slu­ta­de på en16:e plats i mör­dan­de hård kon­kur­rens i fre­e­sty­len.

Öv­rigt: Var med på Sport­bla­dets lis­ta över de tio he­tas­te ta­lang­er­na i ridsport-Sver­ri­ge re­dan för ett år se­dan. Job­bar se­dan fle­ra år hos Pa­trik Kit­tel i Tyskland.

La­get

Brit­ter­na kom­mer ving­klipp­ta se­dan värl­dens bäs­ta Char­lot­te Du­jar­din och Va­le­gro slu­tat täv­la. Det öpp­nar upp för en tät strid om sil­ver och brons. Tyskland tar hand om gul­det. Med Don Au­ri­el­lo ska­dad mins­kar

S­ve­ri­ges chan­ser, men ett brons är in­te alls omöj­ligt.

Fred­rik Pers­son

Ål­der: 44

Bor: Fly­inge.

Världs­rank­ning: 19.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: 14. Tolv VM, två EM.

Me­dal­jer: VM-guld lag 2000, VM-brons lag 1998.

Häs­tar: Cor­fy, Don Cat­cher, Bar­tes, Twis­ter, Sam­ba Girl.

Oflyt när span­nets säk­ras­te häst ska­da­des på för­som­ma­ren. Har fått puss­la ihop nytt spann som häs­tar­na kun­nat god­kän­na och fick ett lyc­kat gen­rep i Aachen­i ju­li där han var sjua. Stark i al­la tre mo­men­ten. Han har klar po­ten­ti­al för att nå en topp tio-plats ­in­di­vi­du­ellt i Gö­te­borg.

Öv­rigt: Trä­na­re och men­tor till lag­kam­ra­ten Ax­el Olin i många år. Har EM:s kanske älds­ta häst, 22-åri­ge Cor­fy.

Jo­han Dengg

Ål­der: 46 år.

Bor: Gnes­ta.

Världs­rank­ning: 26.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Ett VM.

Me­dal­jer: Inga.

Häs­tar: Gu­us, Nam­bo, Sig­ge, Stel­la, Cat­hy.

Var lag­re­serv i fle­ra år tills topp­ran­ka­de mäs­ta­ren To­mas Eriks­son klev av ef­ter VM 2014 och Dengg slut­li­gen fick chan­sen. Har kom­mit starkt se­dan dess. Stark i ma­ra­ton och ­pre­ci­sion. Sva­ga­re i dres­syr. Har li­te ru­tin från ti­di­ga­re ­mäs­ter­skap.

Öv­rigt: Fick dra sig ur gen­re­pet i Aachen i ju­li på grund av två ofrä­scha häs­tar. Har dock si­na fy­ra bäs­ta ma­ra­ton­häs­tar i gång in­för EM.

Ax­el Olin

Ål­der: 32 år.

Bor: Kristi­an­stad.

Världs­rank­ning: 27.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Fem. Två VM, tre EM.

Me­dal­jer: Inga.

Häs­tar: Ami­go, Avan­tie, Bo­le­ro, Pa­mi­no, Re­volt.

Han är jämn i al­la tre mo­men­ten och är ru­ti­ne­rad trots sin ringa ål­der. Har sin men­tor, ­Fred­rik Pers­son, med i la­get.

Med tre bra da­gar, al­la fy­ra ­häs­tar­na och sig själv på topp kan han gå in på topp tio in­di­vi­du­ellt.

Öv­rigt: Fick en mar­dröm­su­pp­le­vel­se i Fri­ends Are­na 2015 då häs­ten Fi­lur föll död ner fram­för vag­nen och in­för ful­la läk­ta­re. Se­na­re kon­sta­te­ra­des brus­ten kropps­pulså­der. Publi­ken vi­sa­de stor sym­pa­ti.

La­get

Svens­kar­na sik­tar på brons, vil­ket är fullt r­ea­lis­tiskt. Två av de tre bäs­ta ­re­sul­ta­ten i var­je mo­ment räk­nas. I tuf­fas­te kon­kur­rens i Aachen i ju­li kom la­get fem­ma, trots att Dengg fick stry­ka sig in­för ­ma­ra­ton. Hem­ma­publi­kens stöd kom­mer att tag­ga ex­tra. Tyskland, Hol­land och Bel­gi­en är ­värs­ta kon­kur­ren­ter­na.

Pe­der Fre­dric­son

Ål­der: 45 år. Bor: Vi­ta­by, Ös­ter­len.

Världs­rank­ning: 23.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Sju. Tre OS, tre VM, ett EM.

Me­dal­jer: Två. OS-sil­ver 2016 med All In, OS-sil­ver lag 2004.

Häst: H&M All In, 11 år.

Äga­re: Char­lot­te Sö­der­ström.

Re­serv­häst: H&M Christi­an K.

Ran­kad fy­ra i värl­den och trea i Eu­ro­pa med All In, trots häs­tens långa ska­de­uppe­håll i vint­ras. Ha­de fi­nal­reg­ler­na i OS va­rit sam­ma som i EM, att ti­di­ga­re fel föl­jer med till fi­na­len, ­ha­de det bli­vit guld i Rio. ­Stor­form i som­mar.

Öv­rigt: Har ri­dit OS i bå­de fält­täv­lan och hopp­ning. Tog JEM­guld i fält­täv­lan 1998. Gra­fisk de­sig­ner och må­lar häst­tav­lor. Gil­lar att plan­te­ra träd. ”Vill läm­na nå­got be­stå­en­de ef­ter mig.”

Hen­rik von Ec­ker­mann

Ål­der: 36 år. Bor: Bonn, Tyskland.

Världs­rank­ning: 21.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Sju. Två OS, ett VM, fy­ra EM.

Me­dal­jer: EM-brons lag 2013.

Häst: Ma­ry Lou, 9 år.

Äga­re: Karl Sch­nei­der, Tyskland.

Re­serv­häs­tar: Can­ti­ne­ro, ­Chacan­no.

Räk­na med fajt. Var fem­ma i EM 2011 med en för ho­nom rätt ny häst. Nu myc­ket mer ru­tin och sä­kert sam­spel med ga­sel­len Ma­ry Lou. Sto­et gör de­but i mäs­ter­skap. Men brons i årets VC-fi­nal var ett styr­ke­be­vis.

Öv­rigt: Ef­ter tolv år som an­ställd stall­joc­key öpp­na­de von Ec­ker­mann i hös­tas eget och fick en nytänd­ning. Ri­der mer in­spi­re­rat än nå­gon­sin. Ha­tar att för­lo­ra.

Douglas Lin­delöw

Ål­der: 26 år.

Bor: Hör­by.

Världs­rank­ning: 94.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Ett. EM 2015.

Me­dal­jer: EM-guld för unga ­r yt­ta­re 2010.

Häst: Zacra­men­to, 12 år.

Äga­re: To­ve Hå­kans­son.

Klar fi­nal­kan­di­dat. Vi­sat stor nerv­styr­ka, bland an­nat i VC-fi­na­len 2015 där han var åt­ta med Ca­sel­lo. Hög lägsta­ni­vå med ka­pab­le Zacra­men­to he­la året. Hur häs­ten fun­ge­rar i ett långt mäs­ter­skap är dock en öp­pen frå­ga.

Öv­rigt: För­lo­ra­de Ca­sel­lo i ett i­nfek­te­rad ägar­bråk, ef­ter sex års match­ning mot OS 2016. Blev i sam­ma ve­va av­stängd för ”otillå­ten han­te­ring av häst”. Frikän­des på al­la punk­ter. ”Mot­gång­ar­na har gjort mig star­ka­re”, sä­ger han.

Ma­lin Ba­ry­ard Johns­son

Ål­der: 40 år.

Bor: Norr­kö­ping.

Världs­rank­ning: 134.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: 14. Fy­ra OS, fy­ra VM, sex EM.

Me­dal­jer: Tre. OS-sil­ver lag 2004, VM-sil­ver lag 2002, EM­sil­ver lag 2003.

Häst: H&M Cue Chan­na, 11 år.

Äga­re: Stu­te­ri Arch och Ma­lin Ba­ry­ard In­vest AB.

Hen­nes skick­lig­het, käns­la och ru­tin är odis­ku­ta­bel. Men de in­di­vi­du­el­la mäs­ter­skaps­re­sul­ta­ten är mag­ra. Ka­pa­ci­tet hos Cue Chan­na finns, men frå­ge­tec­ken för fy­si­ken. Pro­blem med ryg­gen ny­li­gen.

Öv­rigt: Ef­ter OS vi­sa­de Cue Chan­na då­li­ga blod­vär­den. Kan för­kla­ra det me­di­ok­ra re­sul­ta­tet i Rio.

He­le­na Pers­son

Ål­der: 48 år.

Bor: Väs­ter­ha­ninge.

Världs­rank­ning: 608.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Ett. EM 2015. Reserv i två OS, två VM och ett EM.

Me­dal­jer: Inga.

Häst: Bon­zai H, 17 år.

Äga­re: Sali­no AB.

Mäs­ter­skaps­me­ri­ter: 66:te plats EM 2015.

Sve­ri­ges mesta reserv. M­as­sor av ru­tin att li­ta till. Värd all be­und­ran för det jobb, tå­la­mod och kär­lek hon lagt ner på sin Bon­zai H i he­la hans liv. H­op­par lätt, trots ål­der, ud­da kropp och ­tas­ki­ga ner­ver. Kan blixt­ra till, ­el­ler in­te alls. Ojämn.

Öv­rigt: Har SM-re­kord med åt­ta guld på sex oli­ka häs­tar och tre sil­ver. Sä­ger om Bon­zai H: ”Var­je dag med ho­nom är en gå­va”.

La­get

De tre bäs­ta re­sul­ta­ten av fy­ra räk­nas i lag­täv­lan. Går al­la så bra som de kan är allt möj­ligt. Pu­blik­stö­det han lyf­ta la­get till stor­verk – el­ler få dem att vil­ja allt för myc­ket.

La­get

Sve­ri­ge har ald­rig haft li­ka många pa­ra­ryt­ta­re som ri­der runt 70 pro­cent. Sam­ti­digt har kon­kur­rens från län­der som Dan­mark, Tyskland, Hol­land och Stor­bri­tan­ni­en ökat. Men att hop­pas på en stark lagin­sats och att tre av de fy­ra ryt­tar­na når fi­nal i fre­e­sty­le, dit de åt­ta bäs­ta i var­je grad går, är högst rim­ligt.

Lou­i­se Etz­ner Jacobs­son

Ål­der: 57 år.

Bor: Klin­te­hamn.

Grad: IV.

Världs­rank­ning: 19.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Ett ­Pa­ra­lym­pics, ett EM.

Me­dal­jer: Två Pa­ra­lym­pics­brons 2016.

Häst: Zer­nard, 14 år.

Äga­re: Ka­ta­ri­na Qvarn­ström.

Brons­for­men från Rio hål­ler i sig. Till det kan läg­gas ett års mer er­fa­ren­het och en be­fäst eta­ble­ring. Har tre färs­ka guld från NM.

Öv­rigt: Ram­la­de på ett be­tong­golv och fick en hjärn­ska­da som på­ver­kar ba­lans, syn, ko­or­di­na­tion och stres­stå­lig­het. Var in­nan olyc­kan en duk­tig dres­syr­ryt­ta­re.”En sans­lös täv­lings­män­ni­ska som kan sty­ra sin vil­ja”, en­ligt för­bunds­kap­ten Ag­ne­ta Arons­son.

Fe­li­cia Grim­men­hag

Ål­der: 23 år.

Bor: Båls­ta.

Grad: III.

Världs­rank­ning: 31.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Inga.

Häst: Ta­rot, 14 år.

Äga­re: Ja­na Wan­ni­us, Pa­trik Kit­tel, Rasmus Haid-Bon­de­gaard, Ul­ri­ka He­din Så­ne­myr, Jan Fris­tedt.

Cool och ta­lang­full men oer­fa­ren. Har ba­ra ri­dit dres­syr som pa­ra­ryt­ta­re och gjort ko­met­kar­riär. Ru­ti­ne­rad häst, men som hon ri­dit i blott fy­ra må­na­der. Ing­en press, och kan nå fi­nal i fre­e­sty­le.

Öv­rigt: För­lo­ra­de det mesta av bå­da be­nen i en tra­fi­ko­lyc­ka. Drivs av ett mod och fram­å­tan­da som im­po­ne­rat på fem ridsport­pro­fi­ler som spons­rar. Har spe­ci­al­sa­del med kard­borr­band runt be­nen.

Ani­ta Jo­hans­son

Ål­der: 47 år.

Bor: La­holm.

Grad: I.

Världs­rank­ning: 17.

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Fem. Två Pa­ra­lym­pics, ett VM, två EM.

Me­dal­jer: Ett EM-brons 2011.

Häst: De­ar Fri­end, 9 år.

Äga­re: Ani­ta Jo­hans­son.

Klar po­ten­ti­al att nå fi­na­len i fre­e­sty­le. Ovan­ligt ung och grön häst för des­sa pa­ra­sam­man­hang, men ryt­ta­ren desto mer er­fa­ren. Cool och nerv­stark. E­xt­ra för­del i häs­ten fi­na skritt.

Öv­rigt: Syss­la­de med trav. Föll ur sul­kyn, blev över­körd och för­la­mad i ena si­dan. Har s­edan dess per­son­lig as­si­stent dyg­net runt och rul­la­tor. Har ri­dit De­ar Fri­end se­dan han var blott sju år och ha­de med ­ho­nom till Pa­ra­lym­pics i Rio.

Le­na Malm­ström

Ål­der: 49 år.

Bor: Häss­le­holm.

Grad: V.

Världs­rank­ning: 59

Ti­di­ga­re mäs­ter­skap: Inga.

Häst: Hot­dream Que, 17.

Äga­re: Le­na Malm­ström.

Har ing­en er­fa­ren­het från ­ti­di­ga­re mäs­ter­skap, men ­kom­mer till Gö­te­borg med en lång täv­lingser­fa­ren­het, även ­in­ter­na­tio­nellt. Har le­ve­re­rat ­jäm­na re­sul­tat nä­ra 70 pro­cent. En sta­bil till­gång för la­get, men det kanske är för hård ­kon­kur­rens i grad V för in­di­vi­du­ell fi­nal.

Öv­rigt: Har ett rö­rel­se­hin­der i le­der­na. Kän­ner sin häst ut­an och in­nan ef­tersom den är född hem­ma på går­den där hon bor.

Char­lot­te Du­jar­din & Va­le­gro.

Fo­to: ELI­SA­BET HOFF, SO­FIA NAHRINGBAUER, AP, BILDBYRÅN, SVRF, TT

Ax­el Olin i Aachen.

Fre­dric­son i Rio 2016.

Lou­i­se Etz­ner Ja­kobs­son tog dubb­la brons i Pa­ra­lym­pics i Rio de Ja­nei­ro i hös­tas. Nu går hon för nya me­dal­jer i EM i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.