KVINNAN BA­KOM FRAMGA°NGARNA

DEL­AK­TIG I OS- SILV­RET – NU ÄR STEPHANIE HOLMÉN RE­DO FÖR RAMPLJUSET

Hästsport - - STOR EM-GUIDE - Eli­sa­bet Hoff

Ba­kom Pe­der Fre­dric­sons fram­gång­ar står in­te en kvin­na, ut­an fle­ra. En av dem är stall­joc­keyn Stephanie Holmén, 26. Nu har hon ta­git kli­vit ut i rampljuset, re­do att fly­ga högt till­sam­mans med Flip’s Litt­le Spar­row.

Tre kvin­nor är ba­sen i team Fre­dric­son.

Li­sen Bratt Fre­dric­son. Skö­ter går­dens verk­sam­het och af­fä­rer.

Ma­lin Hen­löv, häst­skö­ta­re se­dan sju år. Re­ser med häs­tar­na på täv­ling och ser till att de är i topp­skick.

Stephanie Holmén. Re­servryt­ta­re ut­ö­ver det van­li­ga.

– Det är jät­tesvårt att hit­ta bra häs­tar, men li­ka svårt att hit­ta en ryt­ta­re som Stephanie, sä­ger Pe­der Fre­dric­son.

När han är bort­rest, ska­dad el­ler sjuk är det hon som hål­ler hans häs­tar i trim. Till ex­em­pel OS-häs­ten All In, när den­ne skul­le sät­tas igång ef­ter hös­tens tar­mo­pe­ra­tion och Pe­der låg sjuk i lung­in­flam­ma­tion.

– Hon gör ett jät­te­bra jobb, är ett bra ­an­sik­te ut­åt för oss och en rik­tigt bra lag­spe­la­re för h­ela stal­let. Nu gäl­ler det att hål­la i hen­ne, s­äger Fre­dric­son.

Där­för fick Stephanie Holmén den förs­ta ju­ni ta över tyg­lar­na på che­fens grand prix-häst Flip’s Litt­le Spar­row. A per­fect match. Den sto­ra och käns­li­ga Spar­ven tog Stephanie ra­ka vägen till de­but på högs­ta in­ter­na­tio­nell ni­vå i Fals­ter­bo i ju­li.

Stephanie går som på moln, men sä­ger sam­ti­digt:

– Jag har va­rit en tro­gen be­ri­da­re i fy­ra år, det var på ti­den att jag fick en topp­häst.

”Bäs­ta som kun­de hän­da”

Hen­nes hu­vud­upp­gift är att trä­na och täv­la Grevlun­das unga häs­tar tills de säljs, dyrt. Dy­rast hit­tills är den vi­ta Fen­di som sål­des till Tyskland och tog lag­brons i RioOS.

Att trä­na upp häs­tar har Stephanie Holmén med sig från barns­ben. Mam­ma, själv hob­by­ryt­ta­re, köp­te ba­ra unga, bil­li­ga pon­ny­er och häs­tar.

I dag sä­ger Stephanie om sitt jobb på Grevlun­da:

– Det var det bäs­ta som kun­de hän­da. Jag får ri­da så fi­na häs­tar he­la ­ti­den.

På hen­nes an­svar lig­ger 15 häs­tar. V­ar­je var­dag ri­der hon nio, tio av dem. Den förs­ta kloc­kan 07.00. Den sista är klar vid 18.00. Ef­ter det åker hon till sin sam­bo och hjäl­per ho­nom i hans stall. På hel­ger­na är det täv­ling.

Mål­sätt­ning­en är att va­ra le­dig en dag i vec­kan för att vi­la krop­pen. Det går in­te all­tid, be­rät­tar hon med ett stort le­en­de.

Du är li­ten och lätt. Hur or­kar du?

– Jag ri­der in­te på styr­ka ut­an på tek­nik. Ryg­gen tar li­te stryk, men jag får jät­te­bra hjälp av en ki­ro­prak­tor.

Hur skul­le du be­skri­va dig som ryt­ta­re?

– Jag har en na­tur­ligt bra po­si­tion och bra ba­lans, det ger häs­tar­na trygg­het, får dem att hop­pa på ett bra sätt. Jag för­sö­ker va­ra n­og­grann, jag kan kän­na ef­ter vil­ken häst jag sit­ter på och an­pas­sa rid­ning­en ef­ter den. Det har jag ut­veck­lat med ti­den.

Någ­ra svag­he­ter du job­bar med?

– Egent­li­gen in­te mer än att jag vill ­ut­veck­la he­la min rid­ning. Ett snäpp till he­la ti­den. När man ri­der med Pe­der i­nser man att man har myc­ket kvar att lä­ra. Jag trä­nar mest själv, men när Pe­der är hem­ma kan han all­tid ge mig tips. häf­tigt.

”Nå­got ex­tra”

Du har fått den ­ex­klu­si­va äran att ri­da All In. Hur var han?

– På slä­ta mar­ken känns han in­te som nå­gon su­pers­tar, som en van­lig häst ba­ra. Men jag fick hop­pa ho­nom en gång och då kän­des att han var nå­got ex­tra. Fast ba­ra käns­lan att ri­da h­onom och ve­ta att han är den häst han är – det är

Vad be­ty­der OS-silv­ret i Rio för din ­mo­ti­va­tion?

– Gans­ka myc­ket. Pe­der är all­tid no­ga med att tac­ka al­la. Man kän­ner sig del­ak­tig, blir ­mo­ti­ve­rad att job­ba än­nu hår­da­re. Man m­är­ker det på stäm­ning­en i stal­let.

– Ibland tän­ker man att va­då, det är ju han och Al­lan som gjort det­ta, och så klart häst­skö­ta­ren och Li­sen. Men sam­ti­digt, de skul­le ju in­te ha pre­ste­rat så bra om in­te vi al­la ha­de skött allt det and­ra.

Många häs­tar blir det, nå­got som så­väl ­sche­mat som sa­del­kam­ma­ren vitt­nar om. Stephanie Holmén med Flip's Litt­le Spar­row.

Fo­to: LUDVIG THUNMAN/BILDBYRÅN

Stephanie Holmén tar hand om 15 häs­tar på Grevlun­da. En av dem är Flip’s Litt­le Spar­row, ­dot­ter till Ma­lin ­Ba­ry­ards gam­la stjärn­häst But­ter­fly Flip. Nu hop­pas hon själv en dag få ri­da mäs­ter­skap. ”Så klart. Spe­ci­ellt när man sett det så nä­ra. Men jag...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.