...OCH HAR AR DET PER­FEK­TA HOP­PET

Hästsport - - STEG FOR STEG - Text: Eli­sa­bet Hoff

Blic­ken fram­åt och i rö­rel­se­rik tning­en.

Han­den mot hal­sen, mjukt slu­ten kring ty­geln.

Full fri­het för hu­vud och hals. Häs­ten väl­ver sin över­lin­je.

Lugn, fo­ku­se­rad blick.

Mun­nen stängd.

Ty­gel som var­ken stra­mar el­ler glap­par. Lätt kon­takt mel­lan bett och hand.

La­gom myc­ket luft mel­lan ho­var och bom­mar. Onö­digt höga språng stjäl ener­gi och tid.

Fram­be­nen högt upp­drag­na och li­ka myc­ket. Häs­ten vi­ker in ho­var­na un­der sig.

Knä­et mot sa­deln (kal­las knä­slut) och i sam­ma vin­kel som höf­ten.

Kla­ra ett mäs­ter­skap ut­an att ri­va är stort. Att gö­ra det som Pe­der Fre­dric­son och All In gjor­de i Rio-OS är stör­re. Tek­niskt full­än­dat, mitt i stri­dens värs­ta het­ta. Det var ryt­ta­re och ett halvt ton häst i sam­ma an­de­tag, hjärt­slag och tan­ke. Det var ryt­ta­re och häst i ett.

Ar­mar­na i vin­kel, kan föl­ja med fram­åt om häs­ten be­hö­ver för­länga hal­sen.

Över­li­vet i per­fekt ba­lans med häs­ten, föl­jer med i häs­tens rö­rel­se.

Full fri­het för häs­tens rygg.

Sträckt rygg med lätt välv­ning.

Bak­be­nen li­ka myc­ket vink­la­de, re­do för att kun­na dras in än­nu mer över bom­mar­na.

Sta­bilt tramp i stig­by­geln, ger låg tyng­punk t och stad­ga åt he­la krop­pen. Un­der­be­nen in­till häs­ten ut­an att kläm­ma.

Fo­to: ARND BRONKHORST/FEI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.