VALEGROS ARV LE­VER VI­DA­RE – SÅ FÖRÄNDRADE HAN DRESSYRSPORTEN

Hästsport - - STEG FOR STEG - Eli­sa­bet Hoff

Den pon­ny­lik­nan­de, mat­gla­de Va­le­gro och hans brit­tis­ka ryt­ta­re Char­lot­te Du­jar­din gjor­de verk­lig­het av dres­sy­rens mål: Att allt det svå­ras­te ska se lätt ut.

Va­le­gro äls­ka­de det han gjor­de. Han lyd­de in­te Du­jar­din, han sam­ar­be­ta­de med hen­ne, läs­te mins­ta tec­ken, näs­tan hen­nes tan­kar.

De var dres­syrspor­tens sto­ra lyc­ko­pil­ler. Al­la kun­de nju­ta av det­ta par. Även om dres­syr för den oin­vig­de ted­de sig än­nu mer mys­tisk. För hur kun­de ryt­ta­ren ut­an att knappt rö­ra en fe­na i sa­deln få sin häst att helt glatt gö­ra allt han gjor­de? Dess­utom bäst av al­la.

I grova drag hand­lar det om trä­ning och åter trä­ning, fram­för allt skick­lig trä­ning. B­åde av häst och ryt­ta­re. Gi­vet­vis ock­så n­atur­lig ryt­tar­käns­la, och att häs­ten är l­äm­pad för det­ta. Att ryt­ta­ren verk­li­gen ­tyc­ker om och vill si­na häs­tar väl är en an­nan grund­bult för fram­gång.

Det­ta le­der fram till fin­li­ret. Att räk­na steg, va­ra mil­li­me­ter­pe­tig och sli­pa tek­ni­ken.

Va­le­gro vann allt från OS i Lon­don till OS i Rio. Nu är han pen­sio­ne­rad. Men hans arv le­ver vi­da­re. Han gav dressyrsporten ett nytt mant­ra: Har­mo­ni.

Att ri­da ett grand prix-pro­gram bra är så klart svårt. Att dö­ma det ock­så. Domarna ska hål­la re­da på al­la de­tal­jer och sam­ti­digt se de sto­ra dra­gen – lätt­he­ten, vil­lig­he­ten, ryt­men, ryt­ta­rens in­ver­kan och den allt vik­ti­ga­re h­ar­mo­nin.

Att tit­ta på dres­syr är myc­ket lät­ta­re och in­te alls så obe­grip­ligt som den oin­vig­de kan tro.

Hur rö­rel­ser­na ut­förs är så klart vik­tigt. Det hand­lar ju trots allt om en sport i pre­ci­sion.

Men hel­he­ten är minst li­ka vik­tig.

Tyc­ker man spon­tant att en ritt är njut­bar, ser har­mo­nisk ut, då är den san­no­likt ock­så det. Svå­ra­re än så är det in­te att tit­ta på ­dres­syrsport.

Va­le­gro och Char­lot­te Du­jar­din tog två guld i OS 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.