Riv­ning­en av Lind­bergs präst­gård är nä­ra fö­re­stå­en­de trots att det in­te är någ­ra stör­re fel på fas­tig­he­ten.

Lind­bergs präst­gård från 1844 an­ses va­ra Hal­lands bäst be­va­ran­de präst­gård, men in­te länge till. Nu ska näm­li­gen he­la ras­ket ri­vas. Och det kan ske när som helst.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Camilla Hentschel 010-471 50 10 ∙ camilla.hentschel@hn.se

Präst­går­den i Lind­ber­ga för­sam­ling är be­dömd som klass A en­ligt be­byg­gel­se­in­ven­te­ring­ens kri­te­ri­er för sär­skilt vär­de­full be­byg­gel­se. Klass A är den högs­ta gra­den av be­va­ran­de­skäl.

Lind­bergs präst­gård är dess­utom se­dan många år do­ku­men­te­rad i Nor­dis­ka mu­se­ets in­ven­te­ring och är där­med av riks­in­tres­se ur kul­tur­hi­sto­risk syn­vin­kel. Men nu har allt­så för­sam­ling­ens led­ning be­stämt att den ska ri­vas och för­sla­get har klub­bats ige­nom av kyr­ko­full­mäk­ti­ge. Det kan gå fort ef­tersom det vi­sat sig att det in­te ens krävs riv­nings­lov.

– Det är ovan­ligt att kyr­kan själv vill ri­va ett så­dant vär­de­fullt hus. Det är myc­ket olyck­ligt, sä­ger be­byg­gel­se­an­tik­va­rie Björn Ahnlund på Kul­turmil­jö Hal­land.

BJÖRN AHNLUND ÄR på plats och be­trak­tar den put­sa­de präst­går­den som lig­ger väl syn­lig från vägen in­nan­för en kraf­tig sten­gär­des­gård på en stor träd­be­vux­en tomt. Ett fem­ti­o­tal me­ter där­i­från lig­ger Lind­bergs kyr­ka.

Kyr­ko­led­ning­en har in­te frå­gat Kul­turmil­jö Hal­land, som har bygg­nads­an­tik­va­risk ex­per­tis, fö­re be­slu­tet om riv­ning togs.

Präst­går­den och kyr­kan är land­mär­ken i byn. I en rap­port, som är skri­ven av ti­di­ga­re kyr­ko­her­de Ol­le Philips­son, som un­der sin tid i för­sam­ling­en drev frå­gan om präst­går­den, upp­re­par han fra­sen att präst­går­den är he­la byg­dens arv. Än­då är var­ken han el­ler kyr­korå­det, där han ti­di­ga­re satt, vil­li­ga att be­va­ra fas­tig­he­ten. Ol­le Philips­son sä­ger att kyr­kans led­ning har ut­tömt al­la möj­lig­he­ter.

– Vi har an­li­tat fy­ra kon­sul­ter, har re­no­ve­rat för en mil­jon kro­nor. Vi har ock­så bli­vit drag­na in­för hy­res­nämn­den och har fått be­ta­la ska­de­stånd till ti­di­ga­re hy­res­gäst som in­te måd­de bra i hu­set. Det har gått troll i frå­gan. Ing­en li­tar på att man kan bo där, sä­ger Ol­le Philips­son.

NÄR HN BE­SÖ­KER präst­går­den är, förutom Björn Ahnlund på Kul­turmil­jö Hal­land, ock­så re­stau­re­rings­ar­ki­tekt Per Ar­ne Ivarsson på plats. Han har re­no­ve­rat många lik­nan­de gam­la bygg­na­der och är den som står bakom re­no­ve­ring­en av Var­bergs Sp­ar­banks fa­sad.

Han av­fär­dar slut­sat­sen att fast-

”Det är ovan­ligt att kyr­kan själv vill ri­va ett så­dant vär­de­fullt hus. Det är myc­ket olyck­ligt”

BJÖRN AHNLUND

Kul­turmil­jö Hal­land

ig­he­ten skul­le ha så be­svä­ran­de fukt­ska­dor att den mås­te ri­vas och me­nar att en då­lig in­om­hus­mil­jö är lätt att av­hjäl­pa. Per Ar­ne Ivarsson an­ser att pro­ble­men kan be­ro på sen­ti­da re­no­ve­ring­ar.

I kyr­kans rap­port står myc­ket rik­tigt att fas­tig­he­ten har va­rit väl­fun­ge­ran­de som bo­stad fram till 2008 då kök och bad­rum bygg­des om.

– Det finns ing­et skäl att ri­va hu­set ef­tersom det in­te är nå­got fel på det. Det är en ex­trem vär­de­för­stö­ring och en skan­dal ur kul­tu­rell syn­vin­kel, sä­ger Per Ar­ne Ivarsson.

BJÖRN AHNLUND TA­LAR om att hand­ling­en är för­kast­lig ur håll­bar­hets­syn­punkt. Sam­ti­digt krävs det ing­et riv­lov för att ri­va präst­går­den ef­tersom den lig­ger ut­an­för de­talj­plan­lagt om­rå­de.

Ett hus som har stått i 175 år med då­ti­dens bygg­nads­tek­nik kan stå li­ka länge till, en­ligt Björn Ahnlund och Per Ar­ne Ivarsson.

Tom­ten på 11 000 kvadrat­me­ter är tänkt att ge plats för 19 lä­gen­he­ter på en och en halv vå­ning.

– Vi hop­pas att det ska bli ett noll­sum­me­spel med kanske nå­gon mil­jon emel­lan. Vi har in­te någ­ra eko­no­mis­ka mo­tiv bakom vårt be­slut, häv­dar Ol­le Philips­son.

Sam­ti­digt hål­ler han med om att kyr­kan kom­mer att få mer för marken om den säljs till en­t­re­pre­nör som byg­ger fler­fa­miljs­hus jäm­fört med om en pri­vat­per­son skul­le ta över präst­går­den.

– Vi be­hö­ver peng­ar till att re­no­ve­ra vå­ra fy­ra kyr­kor. Det kom­mer att kos­ta oss mel­lan 12 och 15 mil­jo­ner kro­nor ba­ra att re­no­ve­ra Lind­bergs kyr­ka, sä­ger Ol­le Philips­son.

HAN VIDHÅLLER ATT det rå­der kon­sen­sus i frå­gan i Lind­bergs sam­häl­le. Men det var ba­ra 15 per­so­ner som kom till kyr­kans in­for­ma­tions­mö­te i mars. Där re­do­vi­sa­de kyr­korå­dets 19 med­lem­mar vad de kom­mit fram till, att hu­set är svårt fukt­ska­dat och för dyrt att re­no­ve­ra. Sam­ti­digt loc­ka­de man med se­ni­or­bo­en­den på tom­ten.

– Det är fle­ra för­sam­lings­med­lem­mar som har ut­tryckt in­tres­se för att flyt­ta in i ett så­dant bo­en­de för att kun­na bo kvar på or­ten, sä­ger Ol­le Philips­son.

Ett al­ter­na­tiv som ha­de gjort att präst­går­den kun­nat le­va vi­da­re ha­de va­rit att säl­ja präst­går­den till en pri­vat­per­son som är vil­lig att re­no­ve­ra den. Lä­get bor­de va­ra ide­a­liskt – en­dast en kvarts bil­re­sa från Var­berg. Men det al­ter­na­ti­vet är in­te ak­tu­ellt.

– Präst­går­den lig­ger mitt i kyr­kans om­rå­de, in­ring­ad av kyr­kan och kyr­ko­går­den och kyr­korå­det an­ser in­te att vi kan ha en privat ak­tör där som kanske säl­jer vi­da­re till okänd.

Med äld­re män­ni­skor i när­he­ten ser kyr­korå­det och Ol­le Philips­son mind­re pro­blem.

– Det är rätt mål­grupp som kan bo där ut­an att stö­ra.

På frå­gan om han tyc­ker att man kan an­se att det rå­der kon­sen­sus i för­sam­ling­en om det en­dast är 15 med­lem­mar som kom­mer till ett mö­te sva­rar han:

– När det har hand­lat om en­sam­kom­man­de flyk­ting­ar har folk ström­mat till mö­te­na så min tolk­ning är att det in­te rå­der någ­ra upp­rör­da käns­lor över att präst­går­den ska ri­vas, sä­ger Ol­le Philips­son.

GAM­MAL PRÄST­GÅRD. Lind­bergs präst­gård från 1844 an­ses va­ra Hal­lands bäst be­va­ra­de präst­gård. Trots det har för­sam­ling­ens led­ning be­stämt att den stort bygg­pro­jekt på tom­ten.

Bild: OLA FOLKESSON

GAM­LA ANOR. Präst­går­den i Lind­ber­ga är från 1844 och har fun­ge­rat som bo­stad åt många präst­fa­mil­jer. Den är en vik­tig del av byg­dens histo­ria, sä­ger fö­re det­ta kyr­ko­her­de Ol­le Philips­son, Än­då har han och öv­ri­ga i kyr­korå­det be­slu­tat att bygg­na­dens ska...

Bil­der: OLA FOLKESSON

ska ri­vas. Man vill av­sät­ta peng­ar till ett

VÄL BEVARAD. Ar­ki­tekt Per Ar­ne Ivarsson har läst rap­por­ten om åt­gär­der­na som gjorts i präst­går­den och han sä­ger att det ba­ra är i den ny­a­re de­len från 1880-ta­let som haft pro­blem. ”Den här bygg­na­den är i själ­va ver­ket ovan­ligt väl­be­hål­len”, sä­ger han.

SER MÖJ­LIG­HE­TER. Bygg­nads­ex­per­ter­na Per Ar­ne Ivarsson och Björn Ahnlund tror att det skul­le gå att be­va­ra den gam­la präst­går­den ge­nom re­no­ve­ring.

FÖR­SVIN­NER SNART. Be­slu­tet om riv­ning togs av kyr­ko­full­mäk­ti­ge i april 2017 och kom­mer snart att verk­stäl­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.