Bratt­berg nä­ra hål­la nol­lan i ler­väl­ling­en

Hallands Nyheter - - Sport - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­[email protected]

"När jag kom ut på pla­nen så fick jag re­na choc­ken"

JO­HAN BRATT­BERG

"Det är väl po­si­tivt att vi är svårslag­na, men det är ock­så ne­ga­tivt att vi har svårt att vin­na mat­cher"

Han är fram­ti­den i Falkenbergs FF. Och när la­get krys­sa­de i ler­väl­ling­en på My­resjö­hus Are­na blev det su­pe­ret­tan-de­but. – Änt­li­gen! Jag har vän­tat länge, även fast jag va­rit nä­ra in­hopp vid fle­ra till­fäl­len, sa Jo­han Bratt­berg.

Cir­ka ett dygn fö­re match fick 21-åri­ge Jo­han Bratt­berg en hint om att det kun­de bli spel mot Östers IF.

– Ham­pus (Nils­son) kom ald­rig till trä­ning­en. Han var sjuk och de sa att jag kun­de för­be­re­da mig på att stå. Det var ro­ligt att kun­na för­be­re­da sig och la­gom ner­vöst, er­kän­de Bratt­berg.

En fri­spark från Mat­ti­as Pa­vic nöp han ti­digt i mat­chen.

– Den skul­le nog ha gått ut­an­för, men jag vil­le in­te ris­ke­ra nå­got så ti­digt i mat­chen. Det var li­ka bra att ta den och skönt att få gö­ra ett in­gri­pan­de di­rekt så man kom in i det.

Ös­ter no­te­ra­des för yt­ter­li­ga­re två skott i förs­ta halv­le­ken, men Bratt­berg ha­de koll på lä­get.

Det såg lo­van­de ut för FFF som tog led­ning­en i 26:e mi­nu­ten. Mahmut Özen, som sprang mil i den här mat­chen, ser­ve­ra­de Ri­chard Don­kor fritt lä­ge som lugnt och ky­ligt bredsi­da­de in 1–0.

HAS­SE EKLUND trä­na­re FFF

– Don­kor öpp­na­de den här mat­chen väl­digt bra. Synd att han fick kli­va av, sa Has­se Eklund.

RI­CHARD FICK EN spark på sitt ben – vil­ket se­dan led­de till kramp.

Och det var fler som fick pro­blem i FFF.

Da­vid Svens­son kas­ta­de in hand­du­ken på upp­värm­ning­en när det högg till i ljums­ken, men To­bi­as Karls­son tog rol­len som på­dri­va­re bred­vid vi­ka­ri­e­ran­de kap­te­nen Ti­bor Jo­za.

Ös­ter kom ut som ett mer hung­rigt lag i and­ra halv­lek.

Kvit­te­ring­en fix­a­de Mat­ti­as Pa­vic fram­spe­lad av Jo­nat­han Drott.

– Jag kan tyc­ka att han fick vän­da upp li­te väl ostört. Skot­tet i sig var in­te så hårt, men det var geg­gigt vid må­let och jag fick ing­et fäs­te. Men den var än­då för långt ut mot stol­pen för att jag skul­le kun­na ta den, sa Jo­han Bratt­berg.

– Ett rätt så vär­de­löst re­sul­tat. Vi vil­le ha en trea och jag tyc­ker vi har bra koll på dem. Det är sista kvar­ten som de blir mer de­spe­ra­ta och sät­ter tryck, sa Has­se Eklund.

TREL­LE­BORG VANN TI­DI­GA­RE mot Åtvi­da­berg med 4-0 och tog stryp­grepp om kval­plat­sen.

– Det är in­te så att hop­pet levt el­ler så, men det vo­re bra för oss att få gö­ra en bra avslutning. Vi har li­ka många för­lus­ter i år som när vi gick upp i all­svens­kan, men vi har många fler oav­gjor­da, be­to­na­de Has­se Eklund och fort­sat­te:

– Det är väl po­si­tivt att vi är svårslag­na, men det är ock­så ne­ga­tivt att vi har svårt att vin­na mat­cher.

– DET BLIR ing­et kval för oss nu. Det är ty­värr allt­för många mat­cher som slu­tat oav­gjort. För att slu­ta hög­re upp i su­pe­ret­tan be­hö­ver man fler vins­ter, sa Jo­han Bratt­berg som för­stås hop­pas få chan­sen fler gång­er – men med bätt­re un­der­lag att spe­la på.

– När jag kom ut på pla­nen så fick jag re­na choc­ken. Men när jag väl bli­vit blöt på upp­värm­ning­en var det in­te så far­ligt. Ibland får man ski­ta ner sig...

Bil­der: KRISTER ANDERSSON

STARTMAN. Jo­han Bratt­berg star­ta­de för förs­ta gång­en en su­pe­ret­tan-match i FFF och det slu­ta­de med 1-1 bor­ta mot Östers IF.

MÅLSKYTT. Ri­chard Don­kor gav FFF led­ning­en med 1–0 men fick se­dan ut­gå på grund av ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.