Ta­lang­ens väg till­ba­ka

FOT­BOLL: ”JAG BLIR STAR­KA­RE FÖR VAR­JE DAG” Li­nus Andersson är Fff-spe­la­ren som plöts­ligt ba­ra för­svann ef­ter en lo­van­de start. – Jag har haft pro­blem med ska­dor, men nu är jag fullt frisk och trä­nar på, sä­ger han.

Hallands Nyheter - - Hollands Nyheter - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­[email protected]

Re­dan un­der 2016 ha­de Li­nus Andersson ont. Då be­svä­ra­des Fff-bac­ken av disk­bråck. Den här sä­song­en är det höf­ter och ljums­kar som spö­kat ho­nom.

– Vis­sa sä­ger väl att det är re­la­te­rat, att det kom­mer från disk­bråc­ket, men jag vet in­te, sä­ger Li­nus Andersson.

SE­NAS­TE FRAMTRÄDANDET med Fal­ken­bergs FF var en trä­nings­match mot La­holm – ef­ter som­marup­pe­hål­let.

– Se­dan gjor­de jag två mat­cher med Ul­la­reds IK i au­gusti ock­så. I och med att jag är un­der 22 år kan man jag va­ra dub­bel­li­cen­se­rad i två klub­bar om det skil­jer två di­vi­sio­ner, och vi ha­de inga mat­cher med U21 då, sä­ger Li­nus.

– DET VAR up­pe­håll så det pas­sa­de bra att spe­la där, fort­sät­ter, Li­nus som ha­de sam­ma upp­lägg som mål­vak­ten Jo­han Bratt­berg.

Andersson har spen­de­rat av­se­värt myc­ket tid på att för­sö­ka byg­ga upp sig sak­ta men sä­kert.

– Jag har kört på re­hab en hel del och kun­nat trä­na rätt så myc­ket fot­boll den se­nas­te ti­den. Det är skönt, ba­ra man får kon­ti­nu­i­tet i trä­ning­en. Då mär­ker man att man kom­mer in i det mer och mer, sä­ger Li­nus som bland an­nat bac­kats upp av FFF:S me­di­cins­ka team med Mårten Hansen i spet­sen.

LI­NUS ANDERSSON KAN va­ra med i al­la öv­ning­ar som körs på FFF:S trä­ning­ar.

Men trä­ning är en sak – match en an­nan.

– Klart man vill spe­la mat­cher, men jag har ju in­te trä­nat så pass länge så det är nog in­te ak­tu­ellt än.

Och se­ri­er­na spe­lar på sista ver­sen. FFF:S U21-även­tyr är slut och det åter­står två mat­cher för A-la­get i su­pe­ret­tan.

– Jag sik­tar fullt ut på att kom­ma i form och jag blir ju star­ka­re för var­je dag som går. Om det se­dan blir spel i slu­tet av året el­ler näs­ta, det läg­ger jag in­te så stor vikt vid.

Sä­song­en bör­ja­de an­nars helt okej i vå­ras. Li­nus spe­la­de bå­de mot De­ger­fors IF hem­ma och Trel­le­borg bor­ta.

– Det var li­te då­lig taj­ming i och med att ska­dor­na kom där i bör­jan av sä­song­en. Man fick ju kän­na på su­pe­ret­tan och fick svar på att är man frisk och i form så hål­ler man.

I DAGS­LÄ­GET SIT­TER Li­nus Andersson på ett ut­gå­en­de kon­trakt med Fal­ken­bergs FF.

För när­va­ran­de har han inga pla­ner på att spe­la nå­gon an­nan­stans.

– Nej, jag är fullt öp­pen för att spe­la kvar i FFF. Det är ju där jag har spe­lat sen jag var sex år gam­mal.

”Jag sik­tar fullt ut på att kom­ma i form och jag blir ju star­ka­re för var­je dag som går. Om det se­dan blir spel i slu­tet av året el­ler näs­ta, det läg­ger jag in­te så stor vikt vid”

LI­NUS ANDERSSON

Bild: KRISTER ANDERSSON

SKA­DE­FRI. Li­nus Andersson tar upp jak­ten om en plats i FFF:S A-lag ef­ter en ska­de­fylld pe­ri­od.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.