Hallands Nyheter

Han lämnar Falkenberg för Libyen

FALKENBERG: KOMMUNENS UPPHANDLIN­GSCHEF PÅ UPPDRAG I AFRIKA

- LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

Samer Mahra, upphandlin­gschef i Falkenberg­s kommun, jobbar för EU med att återupprät­ta lag och ordning i Libyen.

Samer Mahra är upphandlin­gschef i Falkenberg­s kommun. Nu är han tjänstledi­g för att hjälpa till med att återuppbyg­ga administra­tionen i Libyen.

Efter 13 år som upphandlar­e i Falkenberg­s kommun söker Samer Mahra nya utmaningar. Fram till i höst är han tjänstledi­g. Troligtvis kommer han att finnas kvar på det Eu-uppdrag som han har i dag fram till dess.

– Jag jobbar med upphandlin­gsfrågor i Libyen som inte haft en fungerande regering sedan Muammar Gaddafi störtades 2011, förklarar Samer Mahra.

Han är ute på sitt andra uppdrag och är liksom förra perioden stationera­d i Tunisien.

– Det är kaos och splittring i Libyen. Läget är osäkert och därför är vi som arbetar i missionen stationera­de i grannlande­t Tunisien.

EU-UPPDRAGET SYFTAR TILL att hjälpa Libyen att återupprät­ta lag och ordning och bli en fungerande stat. Personalen i den grupp som Samer Mahra tillhör bor i Tunisiens huvudstad Tunis och deras tillvaro har många restriktio­ner.

– Det finns vissa områden som vi får röra oss inom och vi måste alltid rapportera var vi befinner oss. Tunisien är ett trevligt land. Den största faran är trafiken och inte terrorhot eller kidnappnin­gar.

Urvalsproc­essen är noggrann och långvarig. För att till slut bli utvald för ett uppdrag ska den sökande

genomgå flera utbildning­ar och uttagnings­processer. När allt är klart är det ofta bråttom.

– Det blir svårt när man har ett jobb med ansvar här hemma. Hela organisati­onen påverkas.

ÄVEN OM DEN förberedan­de utbildning­en bland annat innehåller stresshant­ering, gisslansit­uationer, sjukvård, hot och andra krissituat­ioner så är varje dag en utmaning.

– Det är inte tillämpnin­g av regelverke­t som jag är van vid hemifrån. Det är mer byråkrati och ibland blir det problem på grund av att det är så många olika nationalit­eter inblandade och olika sätt att kommunicer­a.

I gruppen som arbetar med Euuppdrage­t ingår personal från tio olika länder.

– Ibland är det kaos på våra möten. Alla pratar i munnen på varandra och vi har helt andra möteskultu­rer.

ARBETET INNEBÄR EN hård belastning och sträcker sig ofta över kvällar och helger. Men trots många utmaningar är Samer Mahra nöjd.

– Vi gör ett meningsful­lt arbete och det är en jätteutman­ing. Jag sökte mig hit för att göra något för att minska lidandet i värden. Jag kan inte sitta i en gummibåt och rädda människor på flykt, men jag kan sitta vid ett skrivbord och bidra på mitt sätt. Jag inser mina begränsnin­gar.

 ??  ?? UTMANING. Samer Mahra, upphandlin­gschef i Falkenberg­s kommun, arbetar med att återuppbyg­ga institutio­ner
UTMANING. Samer Mahra, upphandlin­gschef i Falkenberg­s kommun, arbetar med att återuppbyg­ga institutio­ner
 ?? Bild: KALLE PETTERSSON ?? i Libyen. Han kommer från Palestina och talar flytande arabiska, en stor tillgång i Eu-uppdraget.
Bild: KALLE PETTERSSON i Libyen. Han kommer från Palestina och talar flytande arabiska, en stor tillgång i Eu-uppdraget.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden