Han läm­nar Falkenberg för Li­by­en

FALKENBERG: KOM­MU­NENS UPP­HAND­LINGS­CHEF PÅ UPP­DRAG I AFRI­KA

Hallands Nyheter - - Sidan - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

Sa­mer Ma­h­ra, upp­hand­lings­chef i Fal­ken­bergs kom­mun, job­bar för EU med att åter­upp­rät­ta lag och ord­ning i Li­by­en.

Sa­mer Ma­h­ra är upp­hand­lings­chef i Fal­ken­bergs kom­mun. Nu är han tjänst­le­dig för att hjäl­pa till med att åter­upp­byg­ga ad­mi­nist­ra­tio­nen i Li­by­en.

Ef­ter 13 år som upp­hand­la­re i Fal­ken­bergs kom­mun sö­ker Sa­mer Ma­h­ra nya ut­ma­ning­ar. Fram till i höst är han tjänst­le­dig. Tro­ligt­vis kom­mer han att fin­nas kvar på det Eu-upp­drag som han har i dag fram till dess.

– Jag job­bar med upp­hand­lings­frå­gor i Li­by­en som inte haft en fun­ge­ran­de re­ge­ring se­dan Mu­am­mar Gad­da­fi stör­ta­des 2011, för­kla­rar Sa­mer Ma­h­ra.

Han är ute på sitt and­ra upp­drag och är lik­som för­ra pe­ri­o­den sta­tio­ne­rad i Tu­ni­si­en.

– Det är ka­os och splitt­ring i Li­by­en. Lä­get är osä­kert och där­för är vi som ar­be­tar i mis­sio­nen sta­tio­ne­ra­de i grann­lan­det Tu­ni­si­en.

EU-UPP­DRA­GET SYF­TAR TILL att hjäl­pa Li­by­en att åter­upp­rät­ta lag och ord­ning och bli en fun­ge­ran­de stat. Per­so­na­len i den grupp som Sa­mer Ma­h­ra till­hör bor i Tu­ni­si­ens hu­vud­stad Tu­nis och de­ras till­va­ro har många re­strik­tio­ner.

– Det finns vis­sa om­rå­den som vi får rö­ra oss in­om och vi mås­te all­tid rap­por­te­ra var vi be­fin­ner oss. Tu­ni­si­en är ett trev­ligt land. Den störs­ta fa­ran är tra­fi­ken och inte ter­ror­hot el­ler kid­napp­ning­ar.

Ur­vals­pro­ces­sen är nog­grann och lång­va­rig. För att till slut bli ut­vald för ett upp­drag ska den sö­kan­de

ge­nom­gå fle­ra ut­bild­ning­ar och ut­tag­nings­pro­ces­ser. När allt är klart är det of­ta bråt­tom.

– Det blir svårt när man har ett jobb med an­svar här hem­ma. He­la or­ga­ni­sa­tio­nen på­ver­kas.

ÄVEN OM DEN för­be­re­dan­de ut­bild­ning­en bland an­nat in­ne­hål­ler stress­han­te­ring, giss­lan­si­tu­a­tio­ner, sjukvård, hot och and­ra kris­si­tu­a­tio­ner så är var­je dag en ut­ma­ning.

– Det är inte tillämp­ning av re­gel­ver­ket som jag är van vid hem­i­från. Det är mer by­rå­kra­ti och ibland blir det pro­blem på grund av att det är så många oli­ka na­tio­na­li­te­ter in­blan­da­de och oli­ka sätt att kom­mu­ni­ce­ra.

I grup­pen som ar­be­tar med Eu­upp­dra­get in­går personal från tio oli­ka län­der.

– Ibland är det ka­os på vå­ra mö­ten. Al­la pra­tar i mun­nen på varand­ra och vi har helt and­ra mö­tes­kul­tu­rer.

AR­BE­TET IN­NE­BÄR EN hård be­last­ning och sträc­ker sig of­ta över kväl­lar och hel­ger. Men trots många ut­ma­ning­ar är Sa­mer Ma­h­ra nöjd.

– Vi gör ett me­nings­fullt ar­be­te och det är en jät­teut­ma­ning. Jag sök­te mig hit för att gö­ra nå­got för att mins­ka li­dan­det i vär­den. Jag kan inte sit­ta i en gum­mi­båt och räd­da män­ni­skor på flykt, men jag kan sit­ta vid ett skriv­bord och bi­dra på mitt sätt. Jag in­ser mi­na be­gräns­ning­ar.

UT­MA­NING. Sa­mer Ma­h­ra, upp­hand­lings­chef i Fal­ken­bergs kom­mun, ar­be­tar med att åter­upp­byg­ga institutio­ner

Bild: KAL­LE PET­TERS­SON

i Li­by­en. Han kom­mer från Pa­les­ti­na och ta­lar fly­tan­de ara­bis­ka, en stor till­gång i Eu-upp­dra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.