Gam­malt far­tygs­vrak ska sa­ne­ras

FALKENBERG: LAST­FAR­TY­GET ALT­NES LISTAT SOM AKUT MILJÖHOT

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CHRISTOP­HER VALLERIUS christop­her.vallerius@hn.se

Last­far­ty­get Alt­nes, las­tad med mil­jö­far­lig ol­ja, sjönk ut­an­för Falkenberg 1998. 20 år se­na­re är en sa­ne­ring när­ma­re än nå­gon­sin.

I ja­nu­a­ri 1998 sjönk Alt­nes, las­tad med 50 ku­bik­me­ter ol­ja, till bot­ten drygt tre land­mil ut­an­för Falkenberg. Och nu, 2018, är far­ty­get högt pri­o­ri­te­rat för sa­ne­ring.

Ge­nom att tit­ta på siff­ror­na kan man kon­sta­te­ra att det fort­fa­ran­de kan drö­ja upp till tio år in­nan Alt­nes sa­ne­ras. Men sett till an­ta­let mil­jö­far­li­ga vrak längs med de svens­ka kus­ter­na så till­hör far­ty­get de 30 som an­ses ut­gö­ra en akut mil­jö­fa­ra. To­talt har 300 vrak klas­sats som mil­jö­far­li­ga av sjö­farts­ver­ket.

Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten har det över­gri­pan­de an­sva­ret för att le­da ar­be­tet med sa­ne­ring­en av mil­jö­far­li­ga vrak. Re­ge­ring­en skju­ter nu till 25 mil­jo­ner kro­nor var­je år i tio år för ar­be­tet. Nå­got som gör att man räk­nar med att kun­na sa­ne­ra ett till tre skepp om året.

– DET ÄR en unik sats­ning och att man nu från re­ge­ring­ens si­da väl­jer att gö­ra en lång­sik­tig sats­ning känns jät­te­bra, sä­ger Christer Larsson, pro­jekt­le­da­re på Hav­soch vat­ten­myn­dig­he­ten.

Först ut att sa­ne­ras av de 30 mest aku­ta vra­ken var The­tis, som lig­ger på bot­ten ut­an­för Smögen. Vil­ket ock­så var förs­ta gången en svensk myn­dig­het tog fram en mo­dell för vrak­sa­ne­ring och töm­de ett äld­re, ägar­löst vrak på ol­ja. Sa­ne­ring­en ge­nom­för­des med fjärr­styr­da ro­bo­tar.

– The­tis lig­ger bra till och var ett bra vrak att bör­ja med som pi­lot­pro­jekt. Ro­bo­tar­na går ner och bor­rar hål på skro­vet och

”Alt­nes finns med på lis­tan över vrak som ska åt­gär­das.” CHRISTER LARSSON pro­jekt­le­da­re

tan­ken, se­dan pum­pas ol­jan upp via en slang. Den här tek­ni­ken är helt ny för Sve­ri­ge och fram­ta­gen gans­ka ny­li­gen. Men vi är nöj­da med all­ting hit­tills och sit­ter just nu och ut­vär­de­rar, sä­ger Christer Larsson.

Tan­ken är nu att man ska gö­ra upp en pri­o­ri­te­rings­lis­ta på res­te­ran­de aku­ta vrak men var på den lis­tan Alt­nes ham­nar är än­nu in­te klart.

– Alt­nes finns med på lis­tan över vrak som ska åt­gär­das. Där finns en risk att ol­ja läc­ker ut i ha­vet.

EF­TER ALT­NES KOLLISION och för­lis­ning var en dansk fir­ma på plats och sa­ne­ra­de en del av ol­jan. Far­ty­get ska ha haft bå­de tjock- och gas­ol­ja om­bord. Äm­nen som in­ne­bär sto­ra mil­jö­ris­ker.

– To­talt 50 ku­bik­me­ter fanns det från bör­jan och un­ge­fär hälf­ten är sa­ne­rat se­dan ti­di­ga­re. Tjockol­jan in­ne­hål­ler i all­män­het myc­ket otrev­li­ga äm­nen och kle­tar ner väl­digt myc­ket om den läc­ker ut. Gas­ol­jan är lät­ta­re att ta hand om men spri­der sig ock­så lät­ta­re. Den har dess­utom en väl­digt hög gif­tig­het. Ba­se­rat på de fak­ta som finns i nu­lä­get, tror du Alt­nes ham­nar högt upp på lis­tan bland de 30 mest aku­ta vra­ken?

– Vi räk­nar med att släp­pa in­for­ma­tion gans­ka snart om vil­ka vrak som är ak­tu­el­la för sa­ne­ring in­om det närms­ta. Men det vi vet är att det kom­mer ske in­om en ti­o­års­pe­ri­od, sä­ger Christer Larsson.

PI­LOT­PRO­JEKT. Här för­be­reds ROV:N (Re­mo­tely Ope­ra­ted Ve­hic­le) som an­vän­des vid sa­ne­ring­en av The­tis ut­an­för Smögen. En borr mon­te­ras på för att kun­na ta sig in i skrov och tank.

Bild: FRED­RIK LIND­GREN

Bild: SJÖ­FARTS­VER­KET

PROPELLER. Den­na bild vi­sar hur nät och trål har fast­nat på Alt­nes ro­der och propeller. Bil­der­na är tag­na med en ROV 2014.

Bild: FRED­RIK LIND­GREN

FJÄRRSTYRN­ING. Ex­akt när det kan tän­kas bli är in­te klart men in­om tio år ska en ro­bot för­hopp­nings­vis ta sig ner och sa­ne­ra Alt­nes.

Bild: SJÖ­FARTS­VER­KET

UPP OCH NER. Sjö­farts­ver­kets mul­ti­beamda­ta över bot­ten och Alt­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.