Lömsk sjuk­dom drab­bar häs­tar

NYHETER: So­fie Skyl­viks och Adam Carls­son Le­vins ar­den­ner­häs­tar har drab­bats hårt av sjuk­do­men vi­ru­sa­b­ort. Ett föl kas­ta­des av sto­et och två and­ra föd­des liv­lö­sa.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON

So­fie Skyl­vik och Adam Carls­son Le­vin som fö­der upp ar­den­ner­häs­tar i Tvåå­ker har drab­bats. Ett sto kas­ta­de sitt föl ti­di­ga­re (fick miss­fall på häst­språk). När ett an­nat dräk­tigt sto för tre vec­kor se­dan föd­de ett liv­löst föl bör­ja­de de miss­tän­ka att nå­got var fel. Ba­ra två dygn se­na­re föd­des yt­ter­li­ga­re ett dött föl.

– Vi fick be­kräf­tat att vi drab­bats av vi­ru­sa­b­ort. Det är så trå­kigt. Nu har vi yt­ter­li­ga­re två dräk­ti­ga ston som vi in­te vet om de är smit­ta­de, sä­ger So­fie Skyl­vik.

De be­dri­ver ar­den­nerupp­föd­ning­en på hob­by­ni­vå men har fem avels­ston, tre god­kän­da hings­tar och fy­ra ung­häs­tar. Myc­ket tid och peng­ar läggs på verk­sam­he­ten. När en så­dan här sak hän­der är det lätt att tap­pa gnis­tan.

– Det är en stor stress för sto­na ock­så att för­lo­ra si­na föl. Nu mås­te vi sa­ne­ra och för­sö­ka bli av med det här or­dent­ligt.

LÄNSVETERINÄR CHRISTA VON Lim­burg-sti­rum för­kla­rar att den här for­men av her­pesvi­rus, EHV-1, är svår att ha koll på och be­käm­pa. För många häs­tar märks den ba­ra som en för­kyl­ning.

– Har du väl fått den lig­ger den kvar och kan kom­ma igen i stres­sa­de si­tu­a­tio­ner, sä­ger hon.

I Hal­land bru­kar nå­got fall per år kon­sta­te­ras men en­ligt Christa von Li­berg-sti­rum är det tro­ligt­vis många fall som ald­rig prov­tas. I fall när fö­len kas­tas sent kan det för­kla­ras med att na­vel­sträng­en har lagt sig runt hal­sen ef­tersom fö­len ser livs­dug­li­ga ut.

Vi­ru­set är luft­bu­ret och kan spri­das i sto­ra om­rå­den. I Hal­land rör sig häs­tar myc­ket i till ex­em­pel täv­lings­sam­man­hang och det gör smitt­sprid­ning­en stör­re. Täv­lings­häs­tar bru­kar in­te bli så sju­ka men kanske står ett dräk­tigt sto hem­ma i stal­let. Ut­om­lands, spe­ci­ellt i Tyskland, är sjuk­do­men van­lig.

Det går in­te att se om en häst har en van­lig vi­rus­in­fek­tion el­ler EHV-1. För­u­tom att oföd­da föl ris­ke­rar att dö kan sjuk­do­men or­sa­ka

En lömsk vi­rus­sjuk­dom har drab­bat häs­tar i Hal­land. Den or­sa­kar dödfödda föl och i vis­sa fall för­lam­ning. Mos­sa­gård Ar­den­ner­häs­tar i Tvåå­ker är nu iso­le­rad.

neu­ro­lo­gisk sjuk­dom och för­lam­ning i bak­be­nen.

SJUK­DO­MEN ÄR an­mäl­nings­plik­tig och ett smit­tat stall ska iso­le­ras minst fy­ra vec­kor ef­ter att den sista häs­ten har haft symp­tom. Där­ef­ter ska stal­let och all ut­rust­ning sa­ne­ras och des­in­fi­ce­ras.

– Kom ihåg att även ren­gö­ra grim­mor och grim­skaft, på­min­ner Christa von Li­berg-sti­rum.

Det går att vac­ci­ne­ra häs­tar­na mot sjuk­do­men men det ger ba­ra 60-75 pro­cents skydd mot kast­ning.

DRAB­BA­DE. So­fie Skyl­viks och Adam Carls­son Le­vins häs­tar har drab­bats av sjuk­do­men vi­ru­sa­b­ort. Ett sto har kastat sitt föl och två föl var dödfödda. Bil­der­na är dock från ti­di­ga­re år och fö­len på bil­der­na är in­te drab­ba­de av sjuk­do­men.

Bild: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.