Rå­kor plå­gar i Olofs­bo

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - STE­FAN JOHANSSON ste­fan.johansson@hn.se

Stugä­ga­re i Olofs­bo har plå­gats av rå­kor i fle­ra år. Nu har det kom­mit in nya kla­go­mål. ”Vi har in­te kun­nat ha öp­pet fönst­ret nat­te­tid på tolv år.” Mar­kä­ga­ren är in­te be­redd att ta ner skogs­dung­en för då flyt­tar fåg­lar­na någon an­nan­stans.

Råk­ko­lo­nin i Olofs­bo fort­sät­ter plå­ga vis­sa av stugä­gar­na. Kom­mu­nen har fått in nya kla­go­mål och har ta­git upp ären­det för ny be­döm­ning.

Re­dan 2010 skrev Hal­lands Nyheter om råk­ko­lo­nin i Olofs­bo. Gran­nar­na ha­de då gått ihop och gjort en skri­vel­se till kom­mu­nen och be­gärt att nå­got skul­le gö­ras. Bå­de kom­mu­nen och även över­in­stan­sen läns­sty­rel­sen av­slog då be­gä­ran med hän­vis­ning till do­mar i lik­na­de ären­den. Si­tu­a­tio­nen är i dag oför­änd­rat.

– Vi har in­te kun­nat ha öp­pet fönst­ret nat­te­tid på tolv år, sä­ger Mag­nus Hög­berg som har käm­pat länge för att få till en för­änd­ring.

UN­DER VÅ­REN HAR kom­mu­nen fått in nya kla­go­mål och man har va­rit ute på plat­sen, in­spek­te­rat och sam­ta­lat med mar­kä­gar­na till den dunge där råk­ko­lo­nin finns.

– Jag har full för­stå­el­se att folk som bor där tyc­ker att det är job­bigt med rå­kor­na, sä­ger Kristina Hansson, som re­pre­sen­te­rar mar­kä­gar­na, men vi är in­te be­red­da att ta ner he­la sko­gen för då flyt­tar fåg­lar­na någon an­nan­stans.

MIL­JÖ- OCH häl­so­skydds­för­valt­ning­en kan be­slu­ta om att åläg­ga skydds­jakt. Den san­no­lik­he­ten är dock li­ten. Det är yt­terst säl­lan kom­mu­nen för­or­dar det. För­hopp­ning­en har va­rit att för­må mar­kä­ga­ren att vid­ta åt­gär­der. Vil­ket de till viss del har gjort. Men in­te till­räck­ligt me­nar Mag­nus Hög­berg:

– Ty­värr blir det ingen skill­nad när man ba­ra tar bort tio-fem­ton träd. Då träng­er fåg­lar­na ihop sig i de and­ra trä­den. Det de har gjort har in­te haft någon som helst på­ver­kan för oss som bor där. Mag­nus Hög­berg me­nar att det enk­las­te vo­re att ta bort dung­en som fåg­lar­na bor i helt. Det har gjorts på and­ra plat­ser med lyc­ka­de re­sul­tat. Gör man det un­der rätt tids­pe­ri­od så skall det hel­ler in­te få någ­ra stör­re kon­se­kven­ser för fåg­lar­na. En lös­ning som mar­kä­gar­na in­te de­lar: – Vi har ta­git ner en hel del i år. Det­ta har vi gjort i sam­råd med väg­för­e­ning­en. Det är jät­tetrå­kigt att det har bli­vit så här och vi har för­sökt va­ra till­mö­tes­gå­en­de, sä­ger Kristina Hansson.

”Jag har full för­stå­el­se att folk som bor där tyc­ker att det är job­bigt med rå­kor­na, men vi är in­te be­red­da att ta ner he­la sko­gen för då flyt­tar fåg­lar­na någon an­nan­stans”

KRISTINA HANSSON re­pre­sen­tant för mar­kä­gar­na

ATT DET SKALL bli någon lös­ning den när­mas­te ti­den är Mag­nus Hög­berg dock tvek­sam till:

– Jag har gett upp hop­pet om att kom­mu­nen skall gö­ra någon­ting.

Mo­ni­ca Wob­be, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör på mil­jö och häl­so­skydds­för­valt­ning­en:

– Det ser ut som att mar­kä­ga­ren för­sö­ker gö­ra någon­ting. Be­slut kom­mer tro­ligt­vis in­om ett par vec­kor. Är man in­te nöjd kan man över­kla­ga till läns­sty­rel­sen.

Bild: JOHNNY SAMU­ELS­SON/ARKIV

SLA­GIT NER BOPÅLARNA. Rå­kor­na har fun­nits i om­rå­det un­der många år, till stugä­gar­nas för­tret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.